"Nic podobnego - skomentowała minister Hall informacje zamieszczone w środę w "Dzienniku Gazecie Prawnej". - W rozporządzeniu jest mowa, że wychowanie fizyczne może się odbywać zarówno w systemie klasowo-lekcyjnym, jak i w grupach łączących uczniów z różnych klas. Dziś też taka sytuacja ma miejsce, a rozporządzenie trochę porządkuje tę sytuację" - wyjaśniła.

Reklama

Hall przypomniała, co oznacza system klasowo-lekcyjny. "Jeżeli uczniowie - mówiła minister - będący z jednej z klasy mają razem WF - jest to właśnie system klasowo-lekcyjny. Jeżeli WF odbywa się w grupie łączącej dzieci z różnych klas, bo akurat wybrały jakąś grupę zainteresowań, to wtedy nie jest to system klasowo-lekcyjny, co nie znaczy, że w klasie. Klasa oznacza grupę organizacyjną, ale zajęcia mogą się odbywać na boisku w sali gimnastycznej, na basenie, w lesie czy na placu zabaw. Jeżeli cała klasa wychodzi w celu ćwiczeń sportowych na boisko czy na plac zabaw, to WF prowadzony jest w systemie klasowo-lekcyjnym".

Szefowa resortu edukacji dodała, że lekcje te mogą odbywać się w grupach organizacyjnych. "Jeżeli np. wybieramy ze wszystkich klas chłopców zainteresowanych tworzeniem drużyny piłki nożnej - mówiła Hall - to nie jest to w systemie klasowo-lekcyjnym, bo jest to grupa zainteresowań piłką nożną i ona ma w planie organizacyjnym osobne zajęcia, czyli odchodzimy w tej sytuacji od systemu klasowo-lekcyjnego. A jeżeli cała klasa idzie na plac zabaw czy basen, to jest to w systemie klasowo-lekcyjnym"

"Informujemy, że wbrew tezie stawianej przez Artura Grabka w Dzienniku Gazecie Prawnej, lekcje w-f nie będą mogły odbywać się w salach lekcyjnych. Autor artykułu nie zrozumiał projektu rozporządzenia i wprowadził w błąd opinię publiczną" - napisano w środę w komunikacie na stronie MEN.

ReklamaWedług wyjaśnień zawartych w komunikacie, pojęcie "system klasowo-lekcyjny" oznacza, że uczniowie szkoły podzieleni są na grupy zwane "klasami", które odbywają zajęcia w formie "lekcji" zgodnie z tygodniowym planem nauczania. Pojęcie "zajęcia klasowo-lekcyjne" oznacza więc formę prowadzenia zajęć (grupa uczniów zwana "klasą" uczestniczy w "lekcji") a nie miejsce prowadzenia tych zajęć. Zgodnie z zalecanymi warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej przedmiotu wychowanie fizyczne, zajęcia takie nie mogą być prowadzone w sali lekcyjnej. Mogą być one realizowane jedynie w sali sportowej, gimnastycznej, na boisku szkolnym lub innym obiekcie sportowym, do którego szkoła ma dostęp.

Przygotowywana przez MEN zmiana rozporządzenia nie wprowadza zmian w dotychczasowym sposobie realizacji lekcji w-f. Zmiana została wymuszona nowelizacją ustawy o sporcie, która zobowiązała MEN do opisania w rozporządzeniu wszystkich form, w jakich realizowane mogą być zajęcia w-f. Oznaczało to potrzebę dopisania tradycyjnych form, które w prawie oświatowym określane są mianem klasowo-lekcyjnych, do istniejącego katalogu tak zwanych alternatywnych form w-f.