Nowelizacja miałaby na celu ułatwienie dostępu do specjalistycznej pomocy lekarskiej.

Reklama

Obecnie - jak przypomina Centrum Informacyjne Rządu - medyczną opiekę specjalistyczną mogą sprawować jedynie lekarze specjaliści, którzy zdobywają tytuł specjalisty "w procesie długotrwałego kształcenia podyplomowego", podczas gdy w Polsce brak jest wystarczającej liczby lekarzy specjalistów.

Przygotowane przez ministra zdrowia założenia mają na celu wprowadzenie możliwości świadczenia specjalistycznej opieki medycznej także na podstawie świadectw umiejętności, które mają być zdobywane znacznie szybciej niż specjalizacje.

Czas trwania szkolenia z zakresu umiejętności miałby wynosić od pół roku do dwóch lat. Program szkolenia byłby określony przez ministra zdrowia.

"Wprowadzenie tych rozwiązań spowoduje większą dostępność usług medycznych i zmniejszenie kolejek do lekarzy specjalistów. Zgodnie z założeniami, koszty szkolenia i egzaminu będą pokrywać lekarze lub podmioty, które skierują lekarza na szkolenie" - podkreśla CIR.Zakłada się, że dla każdej umiejętności egzamin byłby przeprowadzany raz w roku. Centrum Egzaminów Medycznych opracowałoby zagadnienia i pytania testowe, a następnie przeprowadzało państwowy egzamin umiejętności. Zgodnie z założeniami, do zadań Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego należałoby opracowanie programów umiejętności, prowadzenie akredytacji podmiotów prowadzących szkolenia, prowadzenie rejestrów lekarzy uczestniczących w szkoleniach.

W projekcie nowelizacji określone mają być też formy szkolenia zawodowego lekarzy pozostających w stosunku pracy lub służby. Przyjmuje się, że szkolenie będzie się odbywać w ramach płatnego urlopu szkoleniowego.

Zakłada się ponadto, że uznawane mają być szkolenia odbyte uprzednio w Polsce lub za granicą jako odpowiadające realizacji całości lub części programu danej umiejętności i dopuszczenia lekarza do egzaminu.

Minister zdrowia określić ma w rozporządzeniu katalog specjalizacji, których posiadanie ma być uznane za równoważne z posiadaniem określonych umiejętności.

Zgodnie z założeniami, w projekcie znaleźć mają się też przepisy określające szczegółowe zasady akredytacji jednostek prowadzących szkolenia w zakresie umiejętności. Akredytacja taka miałaby być udzielana na pięć lat. Nadzór nad jednostką posiadającą akredytację miałby sprawować dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. On też podejmowałby decyzję w sprawie wniosku lekarza o uznaniu szkoleń krajowych lub zagranicznych.