Jaką kwotą miesięcznie dysponuje student w Polsce? Skąd czerpie dochody i na co je wydaje? Studencki informacyjny portal studente.pl postanowił zbadać, jak wygląda codzienność osób studiujących w Polsce. W tym celu przeprowadził cykl badań, poświęconych różnym aspektom ich życia. Obecnie zakończono prace nad raportem dotyczącym struktury studenckiego portfela. – Zapytaliśmy o finanse 1500 słuchaczy szkół wyższych – mówi Michał Kuzborski ze studente.pl – Pod uwagę wzięliśmy 6 głównych ośrodków akademickich w kraju: Wrocław, Warszawę, Kraków, Poznań, Trójmiasto i Śląsk.

Reklama

Jak wynika z raportu, miesięczne dochody studentów są niskie. Niewielu z nich dysponuje kwotą powyżej tysiąca złotych. Wyjątek stanowi Warszawa, gdzie studenci przeciętnie mają do wydania 1 186, 90 zł, czyli 24,4% powyżej studenckiej średniej krajowej. W Polsce wynosi ona 954,30 zł – dochody zbliżone do tej kwoty uzyskują m.in. żacy z Trójmiasta (963,20 zł). Finansowo najgorzej stoją studenci z Poznania: miesięcznie do dyspozycji mają o 300 zł mniej niż ich koledzy ze stolicy. Jeśli chodzi o źródła finansowania, większość studentów nadal pozostaje na utrzymaniu rodziców. Z ich pomocy finansowej korzysta ok. ¾ ankietowanych. Szczegółowe dane różnią się w zależności od ośrodka akademickiego.

Warszawa

Najwyższe dochody mają studenci w Warszawie. Jak wynika z raportu, są też stosunkowo niezależni od rodziców. Połowa ankietowanych pracuje zarobkowo, ale tylko 1/5 z nich otrzymuje stypendium. Zaskakującym wynikiem są też koszty utrzymania warszawskich studentów – wydatki na mieszkanie i rachunki to ¼ miesięcznego budżetu. Mniej przeznaczają na te cele jedynie studenci na Śląsku.

Wrocław

Pod względem wysokości dochodów drugie miejsce zajmuje Wrocław. Tam studenci miesięcznie dysponują kwotą prawie o 200 zł niższą, niż ich koledzy z Warszawy. Respondenci ze stolicy Dolnego Śląska najrzadziej, w porównaniu do pozostałych ośrodków akademickich, podejmują pracę zarobkową. Za to pod względem pobieranych stypendiów są liderami w skali kraju – co trzeci ankietowany otrzymuje wsparcie finansowe ze strony uczelni. Wrocławscy studenci połowę miesięcznego budżetu przeznaczają na podstawowe potrzeby, tj. mieszkanie i żywność. Za to niewiele, bo zaledwie ok. 10% wydatków, stanowią koszty związane ze studiowaniem.Trójmiasto

Respondenci z Trójmiasta osiągają dochody zbliżone do studenckiej średniej krajowej. Pod względem korzystania ze wsparcia finansowego rodziny, tamtejsi studenci zajmują pierwsze miejsce. Jednocześnie też to właśnie w Trójmieście najwięcej studentów wskazuje pracę zarobkową jako dodatkowe źródło utrzymania. Stosunkowo dużą część studenckiego budżetu, bo nieco ponad 1/3, respondenci z Pomorza przeznaczają na wydatki związane z wynajęciem mieszkania i opłatami. Trójmiejscy studenci chętnie korzystają z rozrywek. Przeznaczając na nie aż 18,20% miesięcznych dochodów, zajmując pod tym względem pierwsze miejsce w skali kraju.

Kraków

Kwotą poniżej średniej dysponują studenci krakowscy. Przeciętnie ich miesięczny dochód wynosi nieco ponad 900 zł. Około ¾ ankietowanych korzysta z finansowej pomocy rodziców. Krakowskie uczelnie nie należą też do hojnych – stypendium przyznają jedynie co 4 studentowi. W porównaniu w pozostałymi ośrodkami, w Krakowie studenci płacą stosunkowo najwięcej za mieszkanie (aż 32,80%).

Poznań

Najniższe dochody uzyskują studenci z Poznania: średnio to kwota rzędu 895,90 zł. 80% respondentów jako źródło regularnych dochodów wskazuje rodziców i rodzinę. Tamtejsi studenci chętnie też pracują – pod tym względem zajmują drugie miejsce w skali kraju. Poznańscy respondenci stosunkowo najwięcej spośród ankietowanych przeznaczają na wydatki związane ze studiowaniem: to niemalże 1/5 ich dochodów. Niewiele za to pozostaje na ubrania i rozrywkę: jedynie ok. 10% miesięcznego budżetu.

To dopiero pierwszy z cyklu raportów odnośnie życia studenckiego w Polsce. Kolejne dotyczyć będą pozostałych jego aspektów: jedzenia, zakupów i studiowania. Pełną wersję raportu znaleźć można na portalustudente.pl.