W 2023 r. i w 2024 r. egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone w wymaganiach egzaminacyjnych dla trzech przedmiotów egzaminacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. W tym teście przedstawimy poniżej wymagania dotyczące egzaminu z języka polskiego.

Reklama

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej.

Egzamin ósmoklasisty 2023. Nie można nie zdać

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty odbywa się w maju. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 • pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 • drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 • trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, który trwa 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Egzamin ósmoklasisty 2023. Język polski. Wymagania

Te 20 punktów poniżej to tylko niektóre ze szczegółowych wymagań egzaminacyjnych.

Co uczeń klasy 8 wiedzieć powinien?

 • 1) rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka, dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;
 • 2) rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, komedię, fraszkę, tren, balladę, tragedię – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich; rozpoznaje wiersz, przysłowie, komiks;
 • 3) objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni;
 • 4) omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia;
 • 5) odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości;
 • 6) odróżnia realizm od fantastyki;
 • 7) charakteryzuje i ocenia bohaterów;
 • 8) konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami;
 • 9) wyraża swój stosunek do postaci;
 • 10) wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scenę, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog;
 • 11) rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, neologizm, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje; 
 • 12) rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały);
 • 13) zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje;
 • 14) zna pojęcie ironii, rozpoznaje ją w tekstach oraz określa jej funkcje;
 • 15) określa w poznawanych tekstach problematykę egzystencjalną i poddaje ją refleksji;
 • 16) nazywa swoje reakcje czytelnicze (np. wrażenia, emocje);
 • 17) dostrzega swoistość artystyczną dzieła;
 • 18) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;
 • 19) wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;
 • 20) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny;
 • 21) sprawnie czyta teksty.

A pod linkiem znajdziesz wszystko czego może wymagać komisja egzaminacyjna.

PEŁNA LISTA WYMAGAŃ EGZAMINACYJNYCH>>>

Lektury obowiązkowe:

1) Charles Dickens, Opowieść wigilijna;
2) Aleksander Fredro, Zemsta;
3) Jan Kochanowski, wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII;
4) Aleksander Kamiński, Kamienie na szaniec;
5) Adam Mickiewicz, Reduta Ordona, Śmierć Pułkownika, Świtezianka, Dziady część II,
Pan Tadeusz (całość);
6) Antoine de Saint-Exupéry, Mały Książę;
7) Henryk Sienkiewicz, Quo vadis, Latarnik;
8) Juliusz Słowacki, Balladyna;
9) wiersze wybranych poetów.