Tak wynika z pisma Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w MEiN skierowanego do posłów. Wskazuje w nim, że z uwagi na wzrost w ostatnim czasie minimalnego wynagrodzenia za pracę, w resorcie rozważana jest nowelizacja ustawy z 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm., dalej: PSWiN), a dokładnie art. 87 ust. 2. Ministerstwo bierze pod uwagę wprowadzenie jednego kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania stypendium socjalnego w skali kraju oraz jego podwyższenie. Dzięki temu to wsparcie finansowe byłoby bardziej dostępne dla studentów w trudnej sytuacji materialnej.
- Dobrze, że ministerstwo zauważyło problem, ale modyfikacje wymagają gruntownego omówienia - komentuje Alicja Książek, przewodnicząca Niezależnego Zrzeszenia Studentów.