Za przyjęciem nowelizacji ustawy o systemie oświaty i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych głosowało 235 posłów, 219 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu.

Reklama

Wcześniej Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie projektu noweli, o co wnosili posłowie KO, Lewicy i Polski 2050. Odrzucił także trzy poprawki zgłoszone przez Lewicę.

Zgodnie z nowelizacją, minister edukacji i nauki w celu realizacji polityki oświatowej państwa będzie mógł ustanawiać programy i przedsięwzięcia. Programy i przedsięwzięcia mają być ogłaszane przez ministra w Biuletynie Informacji Publicznej w formie komunikatu. Będzie w nim określony: przedmiot programu, podmioty uprawnione do udziału w programie, warunki udziału w programie, tryb przeprowadzania naboru do programu oraz szczegółowe kryteria oceny wniosków.

Minister edukacji i nauki będzie mógł upoważnić dyrektora jednostki organizacyjnej mu podległej lub przez niego nadzorowanej do przeprowadzenia naboru wniosków, a także do zawierania i rozliczania umów.

Środki na realizację programu mają być przekazywane podmiotom uprawnionym na podstawie umowy i będą pochodzić ze środków finansowych na oświatę i wychowanie.

Szef resortu edukacji i nauki będzie udostępniał w BIP informację dotyczącą środków finansowych przyznanych w ramach programu albo przedsięwzięcia obejmującą: nazwy podmiotów, które otrzymały środki finansowe oraz wysokość przyznanych środków finansowych.

Nowelizacja

Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

W pierwszej z odrzuconych przez Sejm poprawek Lewica zaproponowała doprecyzowanie czego mogą dotyczyć programy i przedsięwzięcia, które mogą być ustanowione przez ministra edukacji i nauki. W poprawce enumeratywnie je wymieniono. Zgodnie z nią programy i przedsięwzięcia mogłyby dotyczyć: pomocy materialnej dla uczniów, rozwoju infrastruktury szkolnej, pomocy psychologicznej dla uczniów, cyfryzacji placówek oświatowych, wyrównywania szans edukacyjnych, dodatków dla nauczycieli i pracowników placówek oświatowych, rozwoju kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli.

W drugiej poprawce Lewica proponowała by podmiot, który otrzymał środki finansowe w ramach programów i przedsięwzięć ministra przekazywał mu raport z wykorzystania tych środków, a warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych było wydatkowanie ich zgodnie z przepisami prawa oraz umową.

Reklama

Trzecia proponowana poprawka dotyczyła terminu wejścia w życie noweli. Połowie Lewicy chcieli, by był to 1 stycznia 2022 r.

Wszystkie trzy poprawki zostały negatywnie zaopiniowane przez sejmową Komisję Edukacji, Nauki i Młodzieży, która rekomendowała ich odrzucenie.

Nowelizacja trafi teraz do Senatu.