Ostatnio dosyć dużo mówiło się o rozporządzeniu dotyczącym świadectw i dokumentów. Tam chodziło o to, że urzędnicy uznali, że trzeba jednolicie potraktować prawa ucznia i rodzica, jeśli chodzi o odbieranie dokumentów w szkole – powiedział minister w czwartek na konferencji prasowej.

Reklama

Przypomniał, że w przypadku arkusza ocen tylko rodzic niepełnoletniego ucznia może go odebrać w szkole. Teraz próbowano wprowadzić tę regułę także do legitymacji, tych papierowych, i do świadectw, ale nie do wszystkich świadectw, tylko do świadectw ukończenia szkoły, czyli tak naprawdę tylko świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Inne świadectwa nie były tym regulowane – zaznaczył.

Ponieważ wywołało to duży rezonans społeczny – w trakcie konsultacji społecznych ten akurat element nie był zauważony ani przez związki zawodowe, ani przez dyrektorów, ani przez organizacje – postanowiliśmy zareagować. Jesteśmy w trakcie zmiany tego przepisu. Doprowadzimy do tego, że tak jak było poprzednio, także świadectwo ukończenia będzie mógł odbierać uczeń bez potrzeby kwitowania tego przez rodzica i podobnie będzie z legitymacjami tymi papierowymi i w wersji elektronicznej, czyli kartonika.

Z kolei Ministerstwo Cyfryzacji bardzo stanowczo sprzeciwia się, aby to uczeń niepełnoletni sam mógł występować o wersję mobilną legitymacji, ponieważ uważa, że ta aplikacja ma dużo większe możliwości, będzie zawierać dużo więcej danych i tu rodzic będzie decydować, czy jego niepełnoletnie dziecko będzie tego typu (...) dokumentem się posługiwać – dodał Piontkowski.

Zgodnie z obowiązującym od 6 września tego roku znowelizowanym rozporządzeniem ministra edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, szkoła ma obowiązek prowadzenia imiennej ewidencję wydanych: świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego, przekazywanych szkole przez okręgową komisję egzaminacyjną, oraz duplikatów świadectw ukończenia szkoły, indeksów, legitymacji szkolnych i e-legitymacji szkolnych.

Reklama

Niepełnoletni uczeń nie może sam odebrać i pokwitować żadnego z wyżej wymienionych dokumentów, zrobić to może tylko jego rodzic lub opiekun prawny.

W przypadku legitymacji problem dotyczy uczniów rozpoczynających naukę w danym typie szkoły (uczniów I klas szkół podstawowych i średnich), niepełnoletnich uczniów, którzy zmienili szkołę, oraz tych niepełnoletnich uczniów, którzy zgubili legitymację. W przypadku świadectw szkolnych dotyczy odbioru przez uczniów świadectw ukończenia szkoły podstawowej. Do tej pory oba te dokumenty uczeń mógł odebrać sam.

Nowelizacja wprowadza też nowy wzór legitymacji szkolnej (zarówno w postaci papierowej, jak i e-legitymacji oraz mLegitymacji). Usunięte będzie pole przeznaczone na wpisanie adresu zamieszkania ucznia. Ponadto zrezygnowano z umieszczania miejsca urodzenia ucznia na świadectwach szkolnych, dokumentach wydawanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne, indeksów i zaświadczenia o spełnianiu obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego.

Od września ub.r. szkoły mają możliwość wydawania uczniom i słuchaczom legitymacji szkolnych w postaci papierowej (czyli tak jak wcześniej) lub w postaci elektronicznej. Legitymacje w postaci elektronicznej, tzw. e-legitymacje, to plastikowe karty wielkości karty kredytowej. Dwie formy legitymacji przedszkolnych, czyli papierową i elektroniczną, przewidziano także dla dzieci niepełnosprawnych chodzących do przedszkola.

Uczniowie mogą posługiwać się też mLegitymacją. mLegitymacja to aplikacja w smartfonie, potwierdzająca posiadanie przez ucznia legitymacji szkolnej w wersji fizycznej.