Ważne zmiany w WF-ie. Nie będzie już służył "łowieniu" talentów sportowych w szkołach. Jak jest dzisiaj? W podstawie programowej z wychowania fizycznego określono, że testy będą przeprowadzane od marca do kwietnia. Obejmą cztery wystandaryzowane próby sprawności: bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów, beep–test – 20-metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy, plank – podpór leżąc przodem na przedramionach (tzw. deska) i skok w dal z miejsca.

Informatory dla uczniów będą dostępne przed 1 września 2024 r.

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej polegają na:

1) ograniczeniu treści zawartych w obowiązujących wymaganiach szczegółowych o ok. 20%,

Reklama

2) modyfikacji niektórych wymagań szczegółowych, na podstawie których są konstruowane zadania egzaminacyjne i

3) obejmują również zmiany w liście lektur z języka polskiego.

WAŻNE! Zmiany te mają obowiązywać we wszystkich klasach szkoły podstawowej już od roku szkolnego 2024/2025.

Dlatego min. edukacji Barbara Nowacka zmienia przepisy tak, aby CKE mogła przygotować w ekspresowym tempie informatory dla uczniów (i rodziców). W praktyce będzie to dla nich źródło informacji o nowych zasadach egzaminu.

WAŻNE!Zmiany mają obowiązywać we wszystkich klasach szkoły podstawowej już od roku szkolnego 2024/2025, konieczne jest umożliwienie ogłoszenia przez Centralną Komisję Egzaminacyjną informatorów dotyczących egzaminu ósmoklasisty przeprowadzanego od roku szkolnego 2024/2025 w terminie krótszym niż wynikający z obowiązujących przepisów rozporządzenia.

Ułatwienia na maturze 2025 r.

Reklama

Zgodnie z przygotowywanym projektem przedłużony na lata szkolne 2024/2025 i 2025/2026 ma być okres, kiedy do zdania matury nie jest konieczne uzyskanie minimum 30 proc. punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z jednego wybranego przedmiotu dodatkowego.

Aby zdać maturę maturzysta musi uzyskać minimum 30 proc. punktów z pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki oraz języka obcego nowożytnego oraz dwóch egzaminów ustnych: z języka polskiego i języka obcego. Maturzysta musi też przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym z tzw. przedmiotu do wyboru lub przedmiotu dodatkowego. Chętni mogą przystąpić maksymalnie jeszcze do pięciu egzaminów na poziomie rozszerzonym. W przypadku egzaminów na poziomie rozszerzonym obecnie nie ma progu zaliczeniowego. Zgodnie w obowiązującymi przepisami miało się to zmienić od nowego roku szkolnego, jeśli chodzi o jeden wskazany przez maturzystę przedmiot.

Kontrole w szkołach

W szkołach podstawowych kontrolowane będą: zgodność z przepisami prawa oświatowego organizacji doradztwa zawodowego, sprawowanie nadzoru pedagogicznego przez dyrektora oraz realizacja zadań w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach uzyskujących najniższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

Testy sprawnościowe z WF-u - zmiany

W przyszłym roku program nie będzie nazywał się "Odkrywajmy sportowe talenty", ale "Badanie kompetencji ruchowych młodzieży szkolnej". "Wyrzuciliśmy z tego programu (...) przede wszystkim element szukania talentów. Celem tego programu jest analiza kompetencji ruchowych młodzieży w szkole" - podkreślił min. sportu S. Nitras.

Dodał, że szkoła nie jest od tego, by selekcjonować dzieci na te, które są sprawne od tych, które "od pierwszej lekcji WF-u są kierowane na drugą stronę - wy jesteście niesprawni ruchowo".

Zwrócił uwagę, że tak jak szkoła jest od tego, żeby nauczyć dzieci tabliczki mnożenia, tak jest od tego, żeby wypracować u dziecka kompetencje ruchowe.

Szkoły otwarte po godzinach i w weekendy - sale gimnastyczne, korty, boiska

Min. edukacji Barbara Nowacka: Tak, aby chcieli pracować w szkole w weekend. Ten program ma też "głęboko społeczny" wymiar, ponieważ otwiera szkolne obiekty sportowe nie tylko dla uczniów po lekcjach, ale na każdego, kto chce uprawiać sport. "Zachęcam wszystkich dyrektorów, wszystkie dyrektorki do zainteresowania się programem, do wpłynięcia na samorząd, by otworzył szkołę".

Więcej w:

Min. edukacji B. Nowacka: Podwyżka ma zachęcić nauczycieli do pracy w szkole w weekendy. Zastępstwa. Chorobowe. Odrabianie

Co to jest program "Aktywna szkoła 2024 r."?

Program "Aktywna szkoła" ma zapewnić finansowanie funkcjonowania szkolnych obiektów sportowych po godzinach lekcyjnych i w weekendy, również w okresie wakacyjnym. Po lekcjach szkolne boiska, hale, baseny, siłownie, bieżnie lekkoatletyczne mogą być użytkowane przez lokalną społeczność.

1) Ministerstwo Sportu przeznaczyło ponad 300 mln zł na program "Aktywna Szkoła", którego celem jest otwieranie dla dzieci i dorosłych szkolnych obiektów sportowych po lekcjach, w weekendy i wakacje. "Chcemy, by każdy obywatel wiedział, że obiekt przyszkolny należy także do niego" - powiedział we wtorek szef resortu Sławomir Nitras.

2) "Wychodząc naprzeciw dyrektorom szkół, którzy często borykają się z problemami finansowymi, naprzeciw samorządom, które przyciśnięte finansowo przez ostatnie lata również nie są w najlepszej sytuacji, zbudowaliśmy program wart ponad 300 mln zł. To największy program, jaki kiedykolwiek był w Ministerstwie Sportu".

Kto może pracować przy programie "Aktywna szkoła 2024 r."

Osobą prowadzącą zajęcia może być wyłącznie osoba wytypowana przez OPS, a następnie zaakceptowana przez Realizatora krajowego. OPS zgłasza osobę dającą najlepsze gwarancje prawidłowej realizacji zadań.

Osobami prowadzącymi zajęcia w ramach Zadania Aktywny Weekend mogą być nauczyciele prowadzący zajęcia wychowania fizycznego lub inni przedstawiciele organizacji sportowej np. klubu, fundacji, stowarzyszenia, okręgowego związku sportowego, polskiego związku sportowego oraz inne osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i umiejętności, umożliwiające prowadzenie zajęć wskazane przez JST.

Jak zarabiają nauczyciele WF- na programie "Aktywna szkoła"?

Prowadząc zajęcia po godzinach pracy. Z tego programu opłacane może być też wynagrodzenie dla trenerów i instruktorów do pracy w tych obiektach. Minister przekazał, że urealnione zostały stawki - z 20 zł w ub. roku do 60 zł za godzinę ich pracy.

Min. sportu Sławomir Nitras: "Mamy świadomość, że to nie zadanie na miesiąc, na rok. Naszym zadaniem jest to, by w świadomości społecznej każdy obywatel wiedział, że obiekt przyszkolny należy do niego. Aby każdy, kto jest dysponentem tego obiektu wiedział, że istnieją instrumenty wsparcia, ale jego obowiązkiem jest udostępnić te obiekty, a nie zamykać je na przysłowiową kłódkę".

Kiedy pracują nauczyciele w ramach programu Aktywna Szkoła?

Zajęcia sportowe są prowadzone w soboty i niedziele w wymiarze nie mniejszym niż 6 godzin tygodniowo (z wyłączeniem dni świątecznych).

Maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych Obiektów) finansowanych w ramach Programu wynosi 50 godzin miesięcznie.

W okresie lipiec – sierpień zajęcia mogą być realizowane również w inne dni tygodnia tj. od poniedziałku do piątku a maksymalna liczba godzin zajęć dla szkoły (niezależnie od liczby posiadanych Obiektów) może zostać zwiększona o dodatkowe 100 godzin miesięcznie.

Choroba nauczyciela

WAŻNE! W przypadku choroby nauczyciela prowadzącego zajęcia powinna zastąpić inna osoba prowadząca zajęcia zgłoszona we wniosku. Jeżeli nie możliwości przeprowadzenia zastępstwa zajęcia powinny być odwołane i zrealizowane w innym terminie.

Nie ma możliwości zastąpienia inną osobą z którą jest podpisana umowa i trzeba wprowadzić nową osobę?

W przypadku takiej sytuacji OPS jest zobowiązany, w jak najkrótszym możliwym terminie, wskazać inną osobę, która będzie realizowała zadania w ramach Programu. Osoba taka powinna spełniać wszystkie kwalifikacje przewidziane dla Osoby prowadzącej zajęcia.

Nowa Osoba prowadza zajęcia przed rozpoczęciem powierzonych jej zadań, musi zostać zaakceptowana przez Realizatora krajowego. Dla uniknięcia wątpliwości, OPS nie może dopuścić nowej osoby do realizacji zadań w Programie bez wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Realizatorowi krajowemu, tym samym niedopuszczalne jest zgłaszanie zmian w składzie Osób prowadzących zajęcia po faktycznym zaistnieniu tej zmiany zgodnie z zapisami § 10 Regulaminu.

Czy jeden nauczyciel może brać udział w dwóch zadaniach?

Tak. Warunkiem uczestnictwa na takich zasadach jest prowadzenie zajęć w innych terminach i rozliczanie ich osobno systemie obsługi programu zgodnie z postanowieniami regulaminu Programu oraz zawartych umów.

Czy niezrealizowane godziny w danym miesiącu będzie można “odrobić”?

Nie ma możliwości odrobienia nieprzepracowanych w danym miesiącu godzin. Osoba prowadząca zajęcia rozlicza w raporcie miesięcznym prawidłowe i rzetelne informacje dotyczące realnie przeprowadzonych zajęć. Wynagrodzenie prowadzącego zajęcia będzie wyliczane na podstawie iloczynu liczby godzin przeprowadzonych zajęć oraz stawki dofinansowania.