Co będzie w nowej legitymacji?

Jak rząd opisuje nową legitymację? Sięgamy do uzasadnienia projektu rozporządzenia:

„Zgodnie ze wzorem legitymacja ma zawierać imię (imiona) i nazwisko nauczyciela, wizerunek twarzy nauczyciela, nazwę i adres siedziby pracodawcy, numer legitymacji, datę wydania legitymacji oraz hologram potwierdzający ważność legitymacji w danym roku szkolnym. Poza tym na awersie legitymacji będzie umieszczony wizerunek orła ustalony dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napis „Rzeczpospolita Polska Republic of Poland”.”

Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - awers / Ministerstwo Edukacji i Nauki
Reklama
Reklama
Nowa legitymacja służbowa nauczyciela - rewers / Ministerstwo Edukacji i Nauki

Biblioteka i stołówka

Nowe legitymacje są nowoczesne – będą miały tzw. elektroniczną warstwę bezstykową”. Można w niej „zaszyć” dokument potwierdzający zatrudnienie na stanowisku nauczyciela. Ale można tą nowość wykorzystać do zastąpienia kart związanych z biblioteką i stołówką.

WAŻNE! Nowa legitymacja nauczyciela może stanowić jednocześnie kartę do biblioteki lub na stołówkę szkolną.

Jak wygląda nowy wzór legitymacji nauczyciela?

Znów sięgamy do uzasadnienia projektu rozporządzenia:

W obecnej legitymacji zastosowano tło z elementami grafiki w kolorach CMYK, wzór nie posiada oznaczenia indywidualnego producenta, co uniemożliwia określenie pochodzenia blankietu, na którym zostały naniesione dane posiadacza, wzór nie posiada również numeru legitymacji. Stosując się do zaleceń Komisji do spraw dokumentów publicznych wprowadzono następujące zmiany: zostało zastosowane tło giloszowe, wprowadzono dodatkowe mikrodruki, w tym przechodzące przez obszar przeznaczony na nadrukowanie fotografii i wprowadzono oznaczenie indywidualne producenta. Ponadto dodany został numer legitymacji. Zmieniony został również sposób określania ważności legitymacji – wprowadzono konieczność naklejania naklejki – hologramu z wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej z naniesionym w sposób trwały rokiem ważności dla legitymacji.

Określony w projektowanym rozporządzeniu wzór legitymacji jest zgodny z rekomendacją do opracowania wzoru dokumentu publicznego, zatwierdzoną przez Komisję do spraw dokumentów publicznych.”

Reklama

Termin ważności legitymacji nauczyciela

W tej chwili przepisy nakazują wystawiać legitymację na:

1) okres trzech lat (nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania lub umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, z tym że w trzecim roku, licząc od roku jej wystawienia, legitymacja jest ważna do końca lutego);

2) czas trwania stosunku pracy, nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony.

Nowa legitymacja jest dla nauczyciela wydawana …. bezterminowo! Dyrektor szkoły potwierdzi ważność legitymacji w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu.

Przepisy przejściowe

Jakie są przepisy przejściowe? Do 12 lipca 2024 r. legitymacja służbowa nauczyciela może być wydawana nauczycielowi na podstawie „starego” wzoru. Od 13 lipca 2024 r. tylko nowy wzór.

„Stare” legitymacje obowiązują do końca okresu ich ważności. Nauczyciele nie muszą więc ruszyć tłumem z wnioskami o nowe dokumenty.

Z uwagi na to, że obecnie legitymacje są wydawane nauczycielom na czas określony, zaś po zmianie będą wydawane bezterminowo, w projekcie rozporządzenia przewiduje się przepis przejściowy, zgodnie z którym dyrektor szkoły będzie wydawał nauczycielowi nową legitymację również w przypadku upływu terminu ważności tej legitymacji. Dyrektor szkoły, tak jak dotychczas, będzie stwierdzał nieważność dotychczasowej legitymacji przez jej przecięcie.