Studia MBA (Master of Business Administration), dające możliwość zdobycia przekrojowej wiedzy biznesowej, zyskują na popularności. Osoby zajmujące kierownicze stanowiska coraz częściej traktują je więc jako kolejny krok w rozwoju swojej kariery. Na niektórych stanowiskach zarządczych dyplom MBA jest wręcz niezbędny. Daje prawo zasiadania w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Przydaje też prestiżu.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, Akademia Finansów i Biznesu Vistula rozszerza swoją ofertę studiów MBA. Obok kierunku MBA Dyplomacja proponuje także dwie nowości: MBA Women in Leadership oraz Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes. To studia podyplomowe, które pozwalają słuchaczom stworzyć osobisty plan rozwoju, przejąć odpowiedzialność za karierę oraz dołączyć do globalnej sieci obecnych i aspirujących liderów. Nauka trwa trzy semestry, a zajęcia są prowadzone stacjonarnie lub hybrydowo, po polsku i angielsku. Adresowane są do tych, którzy nie chcą być przeciętni i żyć zgodnie z utartymi schematami, lecz pragną rozwijać się, pchać się do pierwszego rzędu i stale poszerzać swoje wpływy.

Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes

Zrównoważony rozwój to jedno z największych wyzwań współczesnego biznesu, a dekarbonizacja i dążenie do neutralności klimatycznej stawiają wiele wyzwań przed gospodarką. Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, do 2050 roku kraje Unii Europejskiej mają osiągnąć zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto. Polska jako jeden z krajów UE o najwyższym udziale paliw kopalnych w miksie energetycznym stoi więc przed poważnym wyzwaniem związanym z transformacją energetyczną. Z raportu McKinsey & Company „Neutralna emisyjnie Polska 2050” wynika, że pełna dekarbonizacja polskiej gospodarki może zwiększyć niezależności energetyczną Polski, przynieść rozwój nowych branż i wygenerować nawet 300 tys. miejsc pracy.
- To uświadamia nam, jak ważne są studia MBA, które inicjujemy z naszymi niezwykle wpływowymi partnerami - Bankiem Światowym, IFC oraz Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. Powiedziałabym, że wprowadzając na rynek studia Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes, spełniamy ważną misję. Edukujemy liderów przyszłości, którzy będą realizować koncepcję zrównoważonego rozwoju, nabierającą współcześnie coraz większego znaczenia. Podkreśla się w niej konieczność poszanowania środowiska naturalnego, respektowania jego zasad i zapewnienia odpowiednich zasobów, uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń - mówi dr Aneta Szymańska, Head of Executive Education w Grupie Uczelni Vistula. I dodaje, że celem kierunku jest przygotowanie słuchaczy do wyzwań społecznych i środowiskowych. Ale też wyposażenie ich w kompetencje niezbędne do przewodzenia zrównoważonej transformacji biznesu oraz do budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o koncepcje społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem dekarbonizacji. To z kolei przełoży się na trwałą przewagą konkurencyjną ich firm, a także pozytywnie wpłynie na społeczeństwo i środowisko naturalne.
- Atutem programu jest międzynarodowa wizyta studyjna, która ma odbyć się w Business School Lausanne lub HHL Graduate School of Management w Niemczech - w zależności od preferencji uczestników. Poza tym, hybrydowa formuła studiów zakłada również możliwość korzystania w dowolnym czasie z dodatkowego kursu na platformie e-learningowej pt. „Sustainable Finance”. Jest on zaprojektowany przez Cambridge Institute for Sustainability Leadership i przedstawia wgląd w rolę finansów w tworzeniu bardziej zrównoważonej i odpornej gospodarki światowej - wylicza dr Aneta Szymańska.
Studia Executive MBA Dekarbonizacja i Zrównoważony Biznes są skierowane do menedżerów z ponad siedmioletnim doświadczeniem biznesowym, a także do przedsiębiorców i twórców startupów, którzy chcą stworzyć innowacyjne modele biznesu w oparciu o ideę zrównoważonego rozwoju, bądź zamierzają wejść na rynek z innowacyjnymi rozwiązaniami dotyczącymi dekarbonizacji.
Absolwentów wyróżniać będzie praktyczna wiedza i umiejętności zdobyte podczas innowacyjnych i interaktywnych wykładów, warsztatów oraz projektów. Otrzymają oni konkretne narzędzia niezbędne do budowania silnych marek osobistych i eksperckich w zrównoważonym zarządzaniu biznesem w różnych branżach.
- Dzięki temu nasi absolwenci znacznie zwiększą swoje szanse na awans i wyższe wynagrodzenie oraz odkryją nowe możliwości rozwoju zawodowego. A jeśli chodzi o możliwości pracy, to są one rozliczne. Począwszy od stanowisk kierowniczych średniego i wyższego szczebla, przez najwyższą kadrę zarządzającą w firmach i organizacjach o bardzo zróżnicowanej strukturze, zasięgu działania i branży, aż do członków zarządu i rad nadzorczych spółek handlowych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa - tłumaczy dr Aneta Szymańska.

MBA Women in Leadership

Uczelnie Vistula angażują się w projekty wspierające równouprawnienie kobiet. W tym duchu uruchomione zostały studia MBA Women in Leadership. To kierunek mający na celu wykształcenie liderek nowej generacji, kobiet samoświadomych, które mają odwagę realizować się zawodowo i chcą przewodzić swoim zespołom. Szczególnie, że zgodnie z nową dyrektywą unijną, od 30 czerwca 2026 r., udział kobiet we władzach spółek giełdowych ma wynosić co najmniej 40 proc. - Tymczasem w Polsce kobiety na stanowiskach zarządczych w spółkach notowanych na GPW stanowią 16,6 proc. To tylko dowodzi, jak słuszny jest nowy kierunek studiów. Mamy nadzieję, że przyczyni się do poprawy sytuacji kobiet w sferze przedsiębiorczości, które chętniej będą siebie widzieć w roli szefów, a także dostrzegą, że mogą łaczyć różne sfery życia. Dlatego te studia mają przede wszystkim potwierdzić ich kompetencje - mówi Joanna Burnos, inicjatorka i autorka programu MBA Women in Leadership, wykładowczyni Akademii Finansów i Biznesu Vistula. Dodaje, że program obejmuje wszystkie aspekty ważne z punktu widzenia liderki. Przewidziano zajęcia z zarządzania biznesem, kapitałem ludzkim, przywództwa 5.0, strategii rozwoju biznesu, ekonomii menedżerskiej, ale też z negocjacji i mediacji w biznesie czy komunikacji interpersonalnej. Uczestniczki nauczą się wykorzystywać swoje mocne strony i identyfikować ograniczające zachowania, krytycznie zbadać tożsamość jako liderki i rozpoznać potencjał przywódczy. Dzięki temu z ufnością ruszą w przyszłość jako kobiety-liderki.
- Program studiów to efekt długiej pracy zarówno z polskimi, jak i zagranicznymi partnerami - mówi Joanna Burnos i zaznacza, że celem studiów jest też odkrywanie talentów. Dlatego przez cały czas ich trwania jest zagwarantowana opieka mentorska.
- Kobiety mogą być kołem zamachowym polskiej gospodarki. I ten potencjał trzeba wykorzystać. Szczególnie, że już dziś polskie kobiety uchodzą za najbardziej przedsiębiorcze w UE - zauważa.
Kierunek jest skierowany do kobiet, które są absolwentkami studiów I lub II stopnia albo jednolitych studiów magisterskich, mają co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe lub trzyletni staż prowadzenia własnej organizacji/działalności gospodarczej oraz posługują się językiem angielskim na poziomie przynajmniej średniozaawansowanym.

MBA Dyplomacja

Studia MBA Dyplomacja, zostały zaprojektowane, by kształcić profesjonalnych menedżerów w strukturze samorządu terytorialnego, wysokiej klasy specjalistów w przedsiębiorstwach, ekspertów dla organizacji pozarządowych oraz ambasadorów kultury i sportu, którzy będą zdolni efektywnie zarządzać współpracą międzynarodową.
- To nasza odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony rynku. Liczba uczestników współpracy międzynarodowej stale się powiększa. Coraz większą rolę odgrywają w niej samorządy, podmioty gospodarcze, organizacje pozarządowe, instytucje kultury, kluby sportowe, podmioty sektora szkolnictwa wyższego oraz podmioty medyczne - wyjaśnia dr Tomasz Orłowski, kierownik studiów MBA Dyplomacja na Uczelni Vistula, były ambasador Polski m.in. we Francji i Włoszech. Dlatego, jak dodaje, potrzebni są specjaliści, którzy będą potrafili zarządzać programami promocji, budować sojusze, przygotować ofertę, która zwróci uwagę i zostanie wybrana przez organizatorów imprez międzynarodowych. W związku z tym akcent w programie położony został na zdobywanie przede wszystkim umiejętności praktycznych.
- Uczymy, jak napisać memorandum czy porozumienie, kształcimy z zakresu technik negocjacyjnych, mediacji, zarządzania kontraktami i prowadzenia korespondencji dyplomatycznej. Wykładowcami są oczywiście dyplomaci, którzy takie umiejętności posiadają - dodaje dr Tomasz Orłowski.

Ograniczona liczba miejsc

Atutem studiów MBA prowadzonych w Akademii Finansów i Biznesu Vistula jest nie tylko ich wyjątkowy program, ale i kadra. Uczelnia współpracuje z najlepszymi wykładowcami, przedstawicielami świata biznesu, specjalistami i praktykami, posiadającymi wieloletnie doświadczenie w różnych branżach i dziedzinach, także na arenie międzynarodowej. Zajęcia prowadzi zespół praktyków biznesu, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowych organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Programy studiów obejmują warsztaty, projekty, case studies, analizy czy symulacje biznesowe.
Na każdym kierunku liczba miejsce jest ograniczona, zwykle do 15-25 osób.
- Grupy nie mogą być zbyt duże, gdyż realizacja zajęć wymaga ciągłej interakcji - podkreśla dr Aneta Szymańska. To otwiera umysły i poszerza horyzonty. Pozwala zyskać szczególną wiedzę i komptencje potrzebne do rozwoju.
PAO
partner
Fot. materiały prasowe
Fot. materiały prasowe
Dziennik Gazeta Prawna 191/2022 dodatek Na studia
pobierz plik