Chodzi o dwa rozporządzenia ministra nauki i szkolnictwa wyższego: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, a także analogiczne rozporządzenie ws. instytutów naukowych Polskiej Akademii Nauk. Ich projekty można znaleźć na stronie Rządowego Centrum Legislacji (www.rcl.gov.pl).

Reklama

Rozporządzenia te przewidują, że do 30 września br. zajęcia dla studentów i doktorantów powinny odbywać się zdalnie wszędzie tam, gdzie tylko to możliwe, niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie kształcenia.

Jeśli jednak jakieś zajęcia nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uczelnie, instytuty oraz inne podmioty mogą zajęcia prowadzić w swoich siedzibach lub filiach.

Ponadto uczelnie będą mogły prowadzić w swoich siedzibach lub filiach zajęcia przewidziane w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

Reklama

Decyzję w sprawie kształcenia, które nie będzie mogło być prowadzone zdalnie, będzie podejmował rektor, dyrektor instytutu PAN lub kierownik podmiotu kształcącego doktorantów. Osoba ta określi przy tym warunki bezpiecznej realizacji zajęć i korzystania z infrastruktury.

Rozporządzenia wprowadzają również rozwiązania dotyczące kolegialnego podejmowania uchwał przez określone gremia działające na uczelniach czy w instytutach PAN. Gremia te będą mogły podejmować decyzje przy użyciu środków komunikacji elektronicznej - niezależnie od tego, czy taki tryb jest określony w ich regulaminach.

Do 30 września nie będą też obowiązywać zawarte w programach studiów ograniczenia w zakresie liczby punktów ECTS, jakie można uzyskać w ramach kształcenia zdalnego.

Reklama

W przypadku zaś kształcenia doktorantów weryfikacja osiągniętych efektów uczenia się określonych w programie tego kształcenia może odbywać się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Oba rozporządzenia wchodzą w życie 25 maja 2020 r.

Od 12 marca 2020 r. w związku z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 ograniczono funkcjonowania uczelni - zawieszono w Polsce działalność dydaktyczną prowadzoną w siedzibach tych uczelni. Analogiczne ograniczenia wprowadzono od 28 kwietnia dla korporacji uczonych oraz jednostek naukowych PAN. Od tego czasu uczelnie i instytuty przeszły na kształcenie zdalne. Ograniczenie to ma obowiązywać do 24 maja 2020 r. Nowe rozporządzenia regulują, w jaki sposób przebiegać ma być praca uczelni do końca obecnego roku akademickiego.