Na Uniwersytecie Warszawskim wciąż jest wiele kierunków i specjalności, które prowadzą rekrutację. Jest w czym wybierać. Zainteresowani mają możliwość ubiegania się o miejsce na astronomii, geografii, gospodarce przestrzennej, fizyce, filologii, orientalistyce i innych kierunkach. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się studia dotowane.

Reklama

Kierunki zamawiane

We wrześniowej rekrutacji wciąż można się ubiegać o miejsce na tzw. kierunkach zamawianych. Chodzi o studia techniczne, matematyczne i przyrodnicze, które są wspierane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Działanie to ma na celu wykształcenie odpowiedniej do potrzeb gospodarki liczby specjalistów nauk ścisłych. Jest ono realizowane jako projekt unijny „Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”. Projekt zakłada m.in. motywacyjne stypendia dla najlepszych studentów – w wysokości 1 tys. zł – oraz dofinansowanie uczelni, które prowadzą wspomniane kierunki, aby mogły podnieść atrakcyjność kształcenia, organizując dla studentów np. kursy wyrównawcze z matematyki i fizyki, kursy z języka angielskiego, obozy naukowe, zajęcia dydaktyczne prowadzone przez znanych specjalistów, kursy dające dodatkowe kwalifikacje i uprawnienia zawodowe, wyjazdy do przedsiębiorstw oferujących zatrudnienie absolwentom.

Wśród kierunków zamawianych na Uniwersytecie Warszawskim dotacje ministerialne otrzymały następujące kierunki: chemia, fizyka, matematyka, informatyka, biotechnologia medyczna, zastosowanie fizyki w biologii i medycynie oraz makrokierunek inżynieria nanostruktur. Zdaniem prof. Barbary Kudryckiej, minister nauki i szkolnictwa wyższego, pilotaż oraz dotychczasowe dwie edycje rządowego programu kierunków zamawianych już dziś wpływają na strukturę wykształcenia w Polsce.

– Dzięki temu programowi i dzięki wysiłkom uczelni młodzież coraz chętniej wybiera studia techniczne. Podczas zeszłorocznej rekrutacji na studia w politechnikach zgłosiło się tyle samo kandydatów na miejsce, co na uniwersytetach. Wierzę, że w dalszej perspektywie uda się poprawić niezbyt korzystny dziś dla Polski wskaźnik 13 inżynierów przypadających na tysiąc mieszkańców. W krajach zachodnich ten wskaźnik przekracza 20 – mówi minister Kudrycka.Relacje inwestorskie

W październiku rusza druga edycja studiów podyplomowych dotyczących relacji inwestorskich i komunikacji finansowej. Program przygotowali specjaliści z katedry teorii systemu rynkowego Szkoły Głównej Handlowej. Pierwsza edycja cieszyła się tak dużym zainteresowaniem, że w kolejnym roku naukę będzie mogło rozpocząć 30 proc. więcej studentów niż w roku ubiegłym. Zajęcia prowadzą pracownicy SGH, ale też eksperci i twórcy polskiego rynku kapitałowego oraz praktycy zajmujący się relacjami inwestorskimi. Wśród nich studenci spotkają prof. Marka Garbicza, prof. Adama Glapińskiego, prof. Feliksa Grądalskiego, dra Wiesława Rozłuckiego, prof. Zbigniewa Stańka, wiceprezes GPW Beatę Jarosz, przewodniczącego rady gospodarczej przy premierze Jana Krzysztofa Bieleckiego, Jacka Sochę, wiceprezesa PricewaterhouseCoopers Polska, czy Jarosława Dominiaka, prezesa Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.

Studia trwają dwa semestry. Wykłady obejmują kwestie dotyczące budowania wartości firmy, technik przekazywania informacji ze szczególnym uwzględnieniem sprawozdawczości finansowej, obowiązków informacyjnych oraz ładu korporacyjnego (corporate governance). Rekrutacja trwa do końca września 2010 r.

Szkoła Główna Handlowa proponuje studia na następujących kierunkach: ekonomia, europeistyka, finanse i rachunkowość, gospodarka przestrzenna, metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne, polityka społeczna, stosunki międzynarodowe, zarządzanie i międzynarodowe stosunki gospodarcze. Obok studiów stacjonarnych oferuje miejsca na ponad 90 kierunkach studiów podyplomowych i 2 programach MBA. Wrzesień to czas naboru głównie na studia podyplomowe.

Dzięki bezwydziałowej strukturze uczelni SGH wyróżnia się swobodą tworzenia własnej ścieżki studiów. Każdy student ma możliwość samodzielnego decydowania nie tylko o kierunku studiów, ale też o wyborze przedmiotów i wykładowców. Zgodnie z zainteresowaniami może też swobodnie dobierać zajęcia z innych kierunków. O wartości studiów w SGH świadczą międzynarodowe badania Graduate Barometer 2010 berlińskiego Trendence Instytut. Wynika z nich, że studenci SGH w swojej pierwszej pracy chcieliby zarabiać 13,4 tys. euro rocznie brutto, podczas gdy średnia dla studentów w Polsce wyniosła około 10 tys. euro.Praca według absolwentów

Studenci SGH liczą też na to, że łatwiej i szybciej zdobędą pracę. Szacują, że na pierwszą posadę będą czekać średnio tylko 3,5 miesiąca. Oczekują, że zanim to nastąpi, będą musieli wysłać średnio 35 aplikacji do pracodawców. To znów o wiele mniej niż średnia dla całej Polski, która wynosi odpowiednio 5 miesięcy i 44 aplikacje. W przypadku oczekiwanego czasu, jaki może minąć do momentu zdobycia pierwszej posady, studenci SGH pokonują także średnią europejską, która wynosi 4,4 miesiąca.

Studenci SGH wysoko oceniają też własną mobilność. Większość z nich deklaruje, że po skończeniu studiów nie zawaha się opuścić kraju, by znaleźć dobrze płatną pracę. Aż 40,1 proc. jest zdecydowanych na wyjazd za granicę po uzyskaniu dyplomu, podczas gdy większość studentów z innych uczelni chce szukać dobrze płatnej pracy w swoim kraju. Dla 51,7 proc. studentów SGH odległość miejsca pierwszej pracy od kraju nie stanowi żadnej przeszkody. W przypadku otrzymania atrakcyjnej oferty pracy gotowi są na przeprowadzkę nawet na drugą półkulę.

Studia po angielsku

Politechnika Warszawska, największa uczelnia techniczna w Polsce, wciąż prowadzi nabór na studia stacjonarne, ale już wyłącznie na studia licencjackie I stopnia – wynika z komunikatu Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych Politechniki Warszawskiej. Dodatkowa rekrutacja prowadzona jest na wydziale elektroniki i technik informacyjnych.

Na prowadzony w języku angielskim kierunek inżynieria komputerowa (computer engineering) może być przyjętych nawet 20 osób. W postępowaniu kwalifikacyjnym kandydat musi uzyskać 120 pkt.

Na wydziale inżynierii lądowej można się dostać na studia poświęcone inżynierii w projektach publicznych (civil engineering). Tutaj przygotowanych jest 10 miejsc. Warunkiem przyjęcia jest zdobycie co najmniej 60 pkt.

Wśród propozycji kierunków podyplomowych na uwagę zwracają międzywydziałowe studia poświęcone odnawialnym źródłom energii CRES (clean renewable energy sources). Obecnie rusza kolejny nabór na pierwszy semestr tych studiów. Nastawione są one na kształcenie w zakresie czystych i odnawialnych źródeł energii. Trwają 4 semestry. Będą prowadzone po angielsku przez kadrę z aż czterech wydziałów Politechniki Warszawskiej: mechanicznego, energetyki i lotnictwa, fizyki i chemii oraz elektrycznego. Multidyscyplinarne podejście ma zapewnić studentom zdobycie specjalistycznej wiedzy i przygotować ich do pracy nad rozwojem energetyki odnawialnej. Rekrutacja na studia CRES będzie trwała do 30 września.