Kierunkowi patronuje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Studia przeznaczone są dla osób pracujących w administracji samorządowej i państwowej, odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla oraz inżynierów w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, paliwowych, przemysłu ciężkiego (hutnictwo, cementownie, przemysł chemiczny) - wylicza UWr.

Reklama

W czasie kursu studenci będą zdobywać wiedzę z zakresu polityki energetycznej państwa, polityki klimatyczno-energetycznej Unii Europejskiej oraz jej wdrażania w Polsce, celów polityki bezpieczeństwa energetycznego oraz sposobów ich osiągania. Absolwenci zapoznają się z ewolucją polityki energetycznej oraz aktualną strategią państwa dla sektora węglowego, energetycznego i paliwowego.

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności w zakresie pracy nad opracowaniem planu energetycznego np. gminy, wiedzę w zakresie różnych źródeł finansowania zewnętrznego, środków pomocowych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, planowania i monitoringu emisji CO2, organizacji obowiązkowych rezerw paliw, umiejętności wyszukiwania informacji, wypełniania formularzy, korzystania z instrukcji oraz przygotowywania wniosków