"Wojciech Wrzesiński to jeden z najwybitniejszych polskich uczonych, wytrawny badacz dziejów XIX i XX wieku, ceniony niemcoznawca. Jest autorem około 800 prac naukowych, w tym kilkudziesięciu książek fundamentalnych w polskiej historiografii XIX i XX wieku oraz historiografii stosunków polsko-niemieckich" - uzasadniła swój wniosek o nadanie Wrzesińskiemu honorowego doktoratu rektor kieleckiego uniwersytetu prof. Regina Renz.

Reklama

Autorstwa Wrzesińskiego jest m.in. obszerne opracowanie "Sąsiad. Czy wróg? Ze studiów nad kształtowaniem obrazu Niemca w Polsce w latach 1795-1939", w którym została przedstawiona źródłowo udokumentowana ewolucja stereotypu Niemca w polskiej opinii publicznej od upadku I Rzeczypospolitej do II wojny światowej.

"W osobie prof. Wrzesińskiego skumulowały się najlepsze cechy uczonego, swym rozwojem i działaniami sięgającego do tradycji naukowych uniwersytetów kresowych - wileńskiego, którego spadkobiercą był uniwersytet toruński, i lwowskiego, po którym dziedziczył Uniwersytet Wrocławski" - podkreślił w laudacji prof. Adam Massalski.

"Prof. Wrzesiński cieszy się wielkim autorytetem w społeczności historyków, ponieważ pamiętają oni, że mimo ideologicznie zmiennych i narzucanych odgórnie nakazów badawczych oraz politycznie skomplikowanych naszych powojennych losów, zawsze opowiadał się za wolnością badań i prawem do publikowania ich wyników uzasadnionych podstawami źródłowymi" - zaznaczyła w swojej opinii prof. Teresa Maria Kulak.

Według niej, pod redakcją Wrzesińskiego seria wydawnicza "Polska myśl polityczna XIX i XX wieku" nabrała naukowego rozmachu. Poszczególne jej tomy to rezultat interdyscyplinarnych, naukowych spotkań historyków, historyków literatury, historyków sztuki, socjologów i politologów. "W nowoczesnej formie podjęli oni badania poświęcone różnorodnym nurtom politycznym oraz ich ideologom i przywódcom, powstawały analityczne studia nad procesami tworzenia się i funkcjonowania mitów politycznych i stereotypów etnicznych" - oceniła profesor.

W kilkunastominutowym wykładzie dla uczestników uroczystości profesor przedstawił problematykę stosunków Polski z sąsiadami w okresie II Rzeczypospolitej.

Wojciech Wrzesiński (ur. 1934 r. na Kujawach), absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest od 45 lat związany pracą naukową z Uniwersytetem Wrocławskim. W latach 1990-1994 był jego rektorem. Wypromował prawie 60 doktorów. Tygodnik "Polityka" powołał go w skład jury konkursów w zakresie prac historycznych z najnowszej historii Polski. Za całokształt osiągnięć naukowych otrzymał prestiżową Nagrodę Premiera Rzeczypospolitej Polskiej.