Reklama

Zgodnie z § 6 ust. 1 rozporządzenia MEN 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, liczba uczniów w oddziale integracyjnym nie może przekroczyć 20, a liczba uczniów z niepełnosprawnością w tym oddziale nie może być większa niż 5 dzieci czy uczniów.

Ma się to zmienić - chodzi o zwiększenie liczby uczniów powyżej 20 w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej zostanie uwzględniona podczas zmian prawa oświatowego. I wynika z odpowiedzi na interpelację poselską.

Wiceminister edukacji Izabeli Ziętek: MEN zastanawia się nad zwiększeniem liczby uczniów klas Tylko wyjątkowo

Teza:Ministerstwo Edukacji Narodowej proponuje w szczególnych przypadkach, aby dyrektorzy szkół mogli zwiększyć liczebności oddziału integracyjnego ponad określony limit. Interpelację do MEN skierował poseł Artur Szałabawka.

W odpowiedzi czytamy:

„Propozycja umożliwienia zwiększenia łącznej liczby uczniów w oddziale szkoły integracyjnej i oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powyżej 20 w przypadku, gdy uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność nie uzyska promocji do klasy programowo wyższej, zostanie uwzględniona podczas przygotowania propozycji szerszych zmian prawa oświatowego”.Obecne przepisy zawarte w § 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, umożliwiają zwiększenie liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, jeżeli uczeń uczęszczający do oddziału szkoły integracyjnej albo oddziału integracyjnego w szkole ogólnodostępnej uzyska orzeczenie w trakcie roku szkolnego.Dyrektor szkoły może zwiększyć liczbę uczniów niepełnosprawnych w danym oddziale, powyżej liczby 5, nie więcej jednak niż o 2, za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci lub uczniów uczęszczających do tego oddziału. Założeniem tworzenia klas integracyjnych jest stworzenie warunków, w których w sposób swobodny i naturalny może następować proces integracji uczniów z niepełnosprawnością z pozostałymi uczniami danego oddziału. Ważnym elementem tych warunków jest ograniczenie liczby uczniów w oddziale oraz proporcja uczniów niepełnosprawnych do pozostałych uczniów.Zmiany prawa oświatowego oraz zgłaszane postulaty będą szczegółowo analizowane i konsultowane z pracownikami jednostek systemu oświaty. Dotyczy to również organizacji kształcenia, wychowania i opieki w sposób uwzględniający w szerszym stopniu zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.