Testy sprawnościowe - kiedy

W marcu i kwietniu nauczyciele wychowania fizycznego będą przeprowadzać testy sprawnościowe uczniom klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz we wszystkich klasach liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia.

Wyniki testów, datę ich przeprowadzenia oraz masę ciała i wiek ucznia szkoła będzie wprowadzała do systemu teleinformatycznego „Sportowe Talenty” , prowadzonego przez Ministra Sportu i Turystyki.

Reklama

Testy sprawnościowe - kto zwolniony

Reklama

Obowiązek przeprowadzania testów sprawności fizycznej nie dotyczy: szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Testy sprawnościowe - co obejmują

Reklama

Testy sprawnościowe obejmują:

  • bieg wahadłowy 10 razy po 5 metrów – służący pomiarowi zdolności szybkościowo-siłowo-koordynacyjnych,
  • 20-sto metrowy wytrzymałościowy bieg wahadłowy wykonywany według Europejskiego Testu Sprawności Fizycznej – Eurofit, opracowanego przez Radę Europy – służący pomiarowi zdolności wytrzymałościowych w biegu,
  • podpór leżąc przodem na przedramionach (deska) – służący pomiarowi zdolności siłowo-wytrzymałościowych całego ciała,
  • skok w dal z miejsca – służący pomiarowi skoczności i siły.

Jaki cel testów

Celem testów jest pomiar różnych przejawów sprawności fizycznej uczniów, co ułatwi im poznanie swoich możliwości i monitorowanie aktualnego stanu kondycji fizycznej. Wdrażanie uczniów do samokontroli i samooceny rozwoju fizycznego i sprawności fizycznej zwiększa szanse uczniów na powodzenie oraz samorealizację w dalszym życiu. Wyniki przeprowadzonych testów sprawnościowych nie mają wpływu na ocenę ucznia z przedmiotu wychowanie fizyczne.

Powodem wprowadzenia mechanizmu monitorowania zmian kondycji fizycznej uczniów jest obserwowany w Polsce od trzech dekad duży spadek poziomu sprawności fizycznej dzieci i młodzieży. Zgromadzone w ewidencji „Sportowe Talenty” dane będą analizowane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, co pozwoli lepiej identyfikować problemy z aktywnością fizyczną dzieci i młodzieży. Analiza zgromadzonych danych umożliwi właściwym resortom podjęcie prac
nad stworzeniem optymalnych, celowanych działań, skierowanych do określonych grup odbiorców. Dzięki temu możliwe będzie zahamowanie negatywnych trendów dotyczących aktywności fizycznej polskich uczniów. W przypadku dzieci utalentowanych sportowo – Ewidencja Sportowe Talenty stwarza możliwość dalszego, zindywidualizowanego rozwoju sportowego w wybranej dyscyplinie sportu, jeżeli uczeń i jego rodzice wyrażą na to zgodę.