Do 31 października br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyjmuje wnioski w konkursie „Kształcenie na potrzeby gospodarki”.

Dzięki atrakcyjnym grantom uczelnie poprowadzą projekty wynoszące na nowy poziom przygotowanie zawodowe studentów i umiejętności kadry dydaktycznej. Celem jest ich lepsze dopasowanie do zapotrzebowania pracodawców i różnych gałęzi gospodarki.

– Zapewnianie wysokiej jakości kształcenia i umiejętności zgodnie ze zmieniającymi się uwarunkowaniami gospodarki i rynku pracy to jedno z najpilniejszych wyzwań, jakie stoją przed Polską w obliczu transformacji klimatycznej i cyfrowej. Jestem przekonany, że rozwój osobisty można harmonijnie połączyć z planowaniem kariery zawodowej odpowiadającej wyzwaniom rozwojowym naszego kraju i poszczególnych regionów. Szkoły wyższe mają na tym polu ważną misję do spełnienia, ale wiem też, że nie zdołają samodzielnie sprostać temu zadaniu. Słowo klucz to w tym przypadku „współpraca” – współdziałanie z rynkiem, pracodawcami, specjalistami, ekspertami, i to już od etapu planowania, jak dana ścieżka edukacyjna ma przebiegać. Ma to bardzo konkretny, pozytywny wpływ na proces kształcenia – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Za konkursem „Kształcenie na potrzeby gospodarki” stoi idea dostosowania uczelnianej oferty do potrzeb rozwoju gospodarki oraz zielonej i cyfrowej transformacji, której szybkie tempo wymaga znacznej podaży nowych umiejętności, kompetencji oraz wiedzy.

W odróżnieniu od przeprowadzonego wcześniej konkursu „Kształcenie na potrzeby branż kluczowych”, w którym trwa już ocena wniosków, nie typowano w nim konkretnych sektorów. Tym razem dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które obejmują kompleksowy program wsparcia realizowany na wybranym kierunku lub kierunkach studiów, umożliwiający dostosowanie kwalifikacji lub kompetencji studentów do potrzeb gospodarki i rynku pracy, a także rozwój kwalifikacji lub kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia na kierunku lub kierunkach objętych dofinansowaniem.

Kształcenie w praktyce

W konkursie „Kształcenie na potrzeby gospodarki” NCBR zainwestuje środki z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego w projekty, które będą przewidywać co najmniej:

  • tworzenie nowych lub modyfikację istniejących programów kształcenia we współpracy z pracodawcami, praktykami lub podmiotami funkcjonującymi w otoczeniu społeczno-gospodarczym,
  • realizację dodatkowych elementów kształcenia, w tym elementów praktycznych, podnoszących kompetencje studentek i studentów, np. staże, kursy/szkolenia, wizyty studyjne (w tym zagraniczne), zajęcia dodatkowe prowadzone przez praktyków,
  • realizację działań zmierzających do ograniczenia zjawiska przedwczesnego kończenia nauki przez studentów i studentki, np. zajęcia rozwijające kompetencje cyfrowe, zajęcia wyrównawcze,
  • rozwój kompetencji kadry zaangażowanej w realizację procesu kształcenia, m.in. w zakresie kompetencji cyfrowych, rozwoju świadomości i umiejętności na rzecz zielonej transformacji i innych.

Do programów kształcenia na kierunkach objętych wsparciem, o ile jest to zasadne, powinny być włączone zagadnienia dotyczące m.in.: zmian klimatycznych, aspektów środowiskowych, energii odnawialnej, efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju oraz projektowania uniwersalnego i dostępności.

Budżet konkursu „Kształcenie na potrzeby gospodarki” wynosi 500 mln zł. Do 31 października br. wnioski o dofinansowanie mogą w nim składać uczelnie, które chcą realizować projekty samodzielnie lub w partnerstwie – z dowolnym podmiotem, w tym inną uczelnią. Poziom dofinansowania wynosi nawet 97 proc. wartości projektu. Wymagany jest bowiem niewielki wkład własny, wynoszący co najmniej 3 proc. wartości przewidzianych wydatków. W ramach projektu można zaplanować również wydatki związane z zakupem niezbędnej infrastruktury oraz adaptacją pomieszczeń do realizacji nowych lub zmodyfikowanych kierunków studiów.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewiduje, że w efekcie konkursu kwalifikacje lub kompetencje na miarę wyzwań nowoczesnej gospodarki zdobędzie ok. 20 tys. studentów i 1,5 tys. przedstawicieli kadry akademickiej.

Uczelnie pomogą osobom dorosłym zdobyć atrakcyjne kwalifikacje

Europejski Rok Umiejętności, inicjatywa ogłoszona przez Komisję Europejską, znajduje odzwierciedlenie również w kolejnym konkursie ogłoszonym przez NCBR. Tym razem uczelnie będą mogły rozwinąć ofertę adresowaną do osób dorosłych, które chcą podnieść lub uzupełnić swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe, zgodnie z oczekiwaniami pracodawców i rynku pracy.

100 mln zł z Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przeznaczy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na rozwój poszukiwanych na rynku pracy kwalifikacji i kompetencji pracowników. W konkursie dla uczelni wnioski można składać do 14 listopada br.

Wsparcie w ramach naboru obejmuje rozmaite programy i działania dydaktyczne, m.in. kursy, szkolenia czy warsztaty. Projekty mogą również obejmować uruchamianie i prowadzenie kształcenia specjalistycznego na 5. Poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). Wsparciem nie są natomiast objęte studia podyplomowe.

– Poprzez konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” chcemy umożliwić szkołom wyższym przekuwanie idei uczenia się przez całe życie w konkretne propozycje. W obliczu zmian, jakie zachodzą na naszych oczach, stały rozwój zawodowy to konieczność. Kto go zaniedba, ten faktycznie się cofa. Nabywanie umiejętności, na które panuje największy popyt, jest szansą zarówno dla poszczególnych pracowników, jak i całej naszej gospodarki. Uczelnie mogą w tym pomóc, biorąc pod uwagę oczekiwania pracodawców oraz mierząc się z wyzwaniem kształcenia kadr na potrzeby zielonej i cyfrowej gospodarki. One już taki potencjał mają, ale warto i trzeba go wzmacniać – mówi dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor NCBR.

Nowoczesne uczelnie współpracują z przemysłem

Projekty w konkursie mogą zgłaszać uczelnie – samodzielnie lub, w uzasadnionych przypadkach, w partnerstwie np. z inną uczelnią. Na ich realizację przyznawane będzie dofinansowanie w wysokości do 97%, wymagany jest także niewielki wkład własny.

Kto może być uczestnikiem takiego projektu? NCBR zakłada, że będą to osoby w wieku 18-64 lat, które pracują lub mogą być aktywne na rynku pracy i potrzebują specjalistycznych kwalifikacji lub kompetencji.

Te ostatnie będą określane na podstawie diagnozy przeprowadzonej przez wnioskodawcę w toku np. własnych analiz lub innych aktualnych badań dotyczących luk w umiejętnościach pracowników.

NCBR przewiduje, że w efekcie projektów kompetencje lub kwalifikacje zdobędzie w sumie co najmniej 8 tys. osób.

– To wzmocni ich pozycję na rynku pracy oraz pozwoli pełniej wykorzystać w naszym kraju nowe możliwości, jakie niesie ze sobą ekologiczna i cyfrowa zmiana. Nie mam wątpliwości, że duże znaczenie dla powodzenia projektów będzie miało zaangażowanie pracodawców z branż o największym potencjale innowacyjnym i konkurencyjnym w danym regionie Polski, zarówno na etapie tworzenia programów, jak i prowadzenia zajęć – zwraca uwagę dr Jacek Orzeł.

Zainteresowanych szczegółami tego konkursu NCBR zaprasza na spotkanie informacyjne, które zaplanowane zostało na 3 października br. w Warszawie, z możliwością uczestnictwa także on-line. Rejestracja na to spotkanie zostanie wkrótce uruchomiona.

Nabory konkurencyjne „Kształcenie na potrzeby gospodarki” oraz „Rozwój kwalifikacji i kompetencji osób dorosłych” realizowane są w ramach Działania „Umiejętności w szkolnictwie wyższym” Priorytet „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Więcej informacji o konkursach na stronie: gov.pl/ncbr

MATERIAŁ INFORMACYJNY NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

Materiały prasowe

Materiał współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.