Uchwalona 19 lipca nowelizacja umożliwia ustawowe określenie przepisów regulujących działanie klas mundurowych o profilu wojskowym. Po wejściu nowelizacji w życie klasy mundurowe będą działały zgodnie z wytycznymi MEN i MON.

Reklama

Nowe przepisy mają się przyczynić do zwiększenia rezerw osobowych sił zbrojnych. Absolwenci klas mundurowych, którzy odbędą służbę przygotowawczą i złożą przysięgę wojskową, staną się żołnierzami rezerwy.

Celem nowelizacji było też zasilenie Wojsk Obrony Terytorialnej ochotnikami, którzy którzy po odbyciu służby przygotowawczej rozpoczęliby szkolenie specjalistyczne, równolegle do obranej drogi zawodowej.

W uzasadnieniu wskazywano też na "wzmocnienie edukacji obronnej w społeczeństwie oraz postaw patriotycznych wśród młodzieży" poprzez przygotowanie uczniów do właściwego zachowania i podejmowania odpowiednich działań i reakcji w sytuacjach kryzysowych, a także zachęcanie ich do aktywnego udziału w przedsięwzięciach patriotycznych.

Klasy mundurowe w szkołach ponadpodstawowych będą mogły funkcjonować na zasadach określonych w ustawie i w rozporządzeniu ministra edukacji opracowanym w porozumieniu z ministrem obrony.

Koncepcja klas wojskowych pojawiła się w 2000 r. i zakładała przeprowadzenie "eksperymentu pedagogicznego", który po fazie testów miał się zakończyć wprowadzeniem rozwiązania systemowego. Pierwszą klasę wojskową zorganizowano w 2001 r. w liceum w Tucholi. Prowadzenie "klas wojskowych" umożliwiały przepisy nieobowiązującego już rozporządzenia ministra edukacji narodowej i sportu z 2002 r.

Obecnie, ze względu na brak aktów prawnych regulujących tworzenie i działanie klas mundurowych, szkoły we własnym zakresie określają główne zasady funkcjonowania takich klas zgodnie z prawem oświatowym, co – wskazywali autorzy nowelizacji – "powoduje dużą różnorodność programową i organizacyjną".

Zwracali też uwagę, że dotychczasowe rozwiązanie jest nieefektywne z punktu widzenia resortu obrony, ponieważ MON może wprawdzie oferować wsparcie – pomoc w organizacji zajęć, szkolenie nauczycieli - nie ma jednak rzeczywistego wpływu na sposób prowadzenia zajęć, nie może określać standardów ani egzekwować ich wypełniania.

Klasy wojskowe prowadzi 500 szkół w Polsce.

Od 2017 r. MON prowadzi pilotażowy program wsparcia dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych.

Nowela ma wejść w życie od stycznia 2020 r. i – jak zaznaczyli autorzy nowych przepisów – nie spowoduje skutków finansowych.