Egzamin z wiedzy humanistycznej jest jedną z trzech części obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego. Sprawdzana jest na nim wiedza uczniów z języka polskiego oraz z historii i wiedzy o społeczeństwie.

Reklama

Arkusz z języka polskiego zawierał 22 zadania; wśród nich były 20 zadania zamknięte, czyli takie, w których uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych. Odnosiły się one do zamieszczonych tekstów: fragmentu powieści "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza, fragmentu książki Tadeusza Rojka "Damy, rycerze i dżinsy", wspomnienia Katarzyny Janowskiej "Zwykły dzień" o prof. Barbarze Skardze i fraszki Jana Sztaudyngera "Róża prawdziwa i sztuczna".

W arkuszu były też dwa zadania otwarte. W pierwszym z nich, odnosząc się do fragmentu książki Rożka, uczniowie mieli napisać czy zgadzają się z opinią autora tekstu, że "rozmowa jest najważniejszym i może jedynym środkiem względnie łatwego zdobywania ludzkiej sympatii". Musieli uzasadnić swoją odpowiedź odwołując się do tekstu i własnych obserwacji. Drugim zadaniem otwartym było napisanie charakterystyki bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość.

ZOBACZ ARKUSZ Z JĘZYKA POLSKIEGO

Arkusz z języka polskiego
pobierz plik

KARTA ODPOWIEDZI Z JĘZYKA POLSKIEGO

Arkusz odpowiedzi z języka polskiego
pobierz plik

Test z historii i WOS zawierał 25 zadań, 20 z nich to zadania z historii. Wszystkie były zadaniami zamkniętymi.

Zadania z historii odnosiły się m.in. do cytowanego w arkuszu fragmentu encykliki "Sublimus Dei" papieża Pawła III (uczniowie mieli ocenić czy umieszczone przy nim tezy są prawdziwe, czy fałszywe), fragmentu pieśni Jana Ursyna Niemcewicza (trzeba było odpowiedzieć do jakiego wydarzenia się ona odnosi), fragmentu eseju Johna Stuarta Milla "O wolności" (podać jakiej ideologii główne założenia w nim przedstawiono).

Korzystając z zamieszczonej mapy i fragmentów "Dziejów" Herodota trzeba było wskazać ziemię Hellenów i Asyryjczyków. Inne zadania z mapą dotyczyły państwa Karola Wielkiego, czy podziału dzielnicowego.

W jeszcze innym zadaniu posługując się drzewem genealogicznym Jagiellonów i Wazów oraz wykresem pokazującym liczbę mieszkańców Krakowa w XV-XVII wieku należało odpowiedzieć na pytanie za czasów panowania, którego króla najwięcej ludzi mieszkało w Krakowie. Zadania dotyczyły też sejmu walnego, działalności braci Józefa i Andrzeja Załuskich, Rzeczpospolitej w czasach zaborów.

Gimnazjaliści mieli także do rozwiązania zadania z zakresu chronologii. Jedno z nich brzmiało: "Szereg, w którym uporządkowano chronologicznie wydarzenia, to: A. klęska Napoleona w Rosji, rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego, powstanie Księstwa Warszawskiego. B. powstanie Księstwa Warszawskiego, klęska Napoleona w Rosji, rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego. C. rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego, klęska Napoleona w Rosji, powstanie Księstwa Warszawskiego. D. klęska Napoleona w Rosji, powstanie Księstwa Warszawskiego, rozpoczęcie obrad kongresu wiedeńskiego".

Wśród zadań z wiedzy o społeczeństwie znalazły się zadania, w których trzeba było m.in. odpowiedzieć jakie są uprawnienia prezydenta, jakie zgodnie z konwencją genewską przesłanki do nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, jakie są zasady realizacji dwuinstancyjności postępowania sądowego i kiedy przyjęto Polskę do Unii Europejskiej.

Na rozwiązanie zadań z historii i WOS uczniowie mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut), zaś na rozwiązanie zadań z języka polskiego 90 minut (dyslektycy 135 minut). Wyniki gimnazjaliści poznają 17 czerwca.

ZOBACZ ARKUSZ Z HISTORII I WOS

Reklama
Arkusz z historii oraz wiedzy o społeczeństwie
pobierz plik

Test z wiedzy przyrodniczej był pierwszym z dwu, jakie składają się na egzamin z wiedzy matematyczno-przyrodniczej, do którego uczniowie III klas gimnazjów przystąpili we wtorek po godzinie 9. Zawierał zadania z biologii, chemii, fizyki i geografii. Na rozwiązanie ich mieli 60 minut (dyslektycy mogli rozwiązywać je 20 minut dłużej).

Po przerwie gimnazjaliści przystąpili do rozwiązywania zadań z matematyki.

Arkusz testu z wiedzy przyrodniczej Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała już na swojej stronie internetowej. Test z matematyki ma opublikować jeszcze we wtorek.

Na teście z wiedzy przyrodniczej gimnazjaliści mieli do rozwiązania 24 zadania. Wszystkie były zamknięte - uczeń sam musiał wybrać prawidłową odpowiedź z zaproponowanych w arkuszu.

W zadaniach z biologii pytano m.in. o salamandrę plamistą, przewodzenie impulsów nerwowych, dziedziczność, zależność między pewnym gatunkiem mrówek a tropikalnymi akacjami. Jedno z zadań w tej grupie brzmiało: "U pacjenta stwierdzono wadę wzroku, w wyniku której widzi on obraz nieostro w pewnych obszarach pola widzenia. W celu skorygowania tej wady pacjentowi zalecono szkła cylindryczne". Gimnazjalista miał odpowiedzieć czy u pacjenta stwierdzono krótkowzroczność, czy astygmatyzm. Musiał też swoją odpowiedź uzasadnić wybierając jedno z trzech wyjaśnień: "ponieważ ostry obraz w oku powstaje: 1. za siatkówką; 2. na części siatkówki; 3. przed siatkówką".

Z kolei w jednym z zadań z chemii - ilustrowanym fragmentem układu okresowego pierwiastków - uczniowie musieli odpowiedzieć na pytania dotyczące reakcji rozkładu nadtlenku wodoru. Inne zadania ilustrowane było tablicą dotyczącą rozpuszczalności wybranych soli w wodzie. Jeszcze inne zadanie dotyczyło topnienia i wrzenia węglowodorów o łańcuchach prostych.

Zadania z fizyki dotyczyły m.in. przewodzenia ciepła, odbijania promieni w zwierciadle wklęsłym, siły wyporu ciała zanurzonego w wodzie.

Z kolei rozwiązując zadania z geografii gimnazjaliści musieli m.in. wykazać się umiejętnością posługiwania się pojęciami długość i szerokość geograficzna, odczytywania informacji z wykresów przebiegu średniej rocznej temperatury powietrza i średniej ilości opadów. W jednym z zadań uczniowie korzystając z tabeli zawierającej dane dotyczące liczby urodzeń i zgonów w Polsce mieli odpowiedzieć na pytania dotyczące przyrostu naturalnego. W jeszcze innym - ilustrowanym mapą zawierającą konturowo zaznaczone granice państw w Europie - musieli umieć nazwać te, nad którymi narysowaną trasą przelatuje samolot z Salonik do Warszawy.

ZOBACZ ARKUSZ Z WIEDZY PRZYRODNICZEJ I MATEMATYKI

Arkusz egzaminacyjny z wiedzy przyrodniczej
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z matematyki
pobierz plik

KARTA ODPOWIEDZI Z MATEMATYKI

Arkusz odpowiedzi z matematyki
pobierz plik

Rozumienie tekstu napisanego oraz tekstu odtworzonego z nagrania - takie zadania znalazły się w testach z języków obcych na poziomie podstawowym, rozwiązywanych przez uczniów III klas gimnazjów w środę, w ostatnim dniu obowiązkowego egzaminu gimnazjalnego.

Egzamin z języka obcego przeprowadzany jest na dwóch poziomach: podstawowym i rozszerzonym. Najpierw o godzinie 9. rozpoczął się test na poziomie podstawowym. Na rozwiązanie zadań uczniowie mieli 60 minut (dyslektycy 80 minut).

Do egzaminu z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym ma obowiązek przystąpić każdy gimnazjalista. Egzamin na poziomie rozszerzonym jest obowiązkowy tylko dla uczniów, którzy na egzaminie wybrali język, którego uczyli się również w szkole podstawowej.

ARKUSZE EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA OBCEGO

Poziom podstawowy

Język angielski

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego - poziom podstawowy
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego - poziom podstawowy - transkrypcja
pobierz plik

Język francuski

Arkusz egzaminacyjny z języka francuskiego - poziom podstawowy
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka francuskiego - poziom podstawowy - transkrypcja
pobierz plik

Język hiszpański

Arkusz egzaminacyjny z języka hiszpańskiego - poziom podstawowy
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka hiszpańskiego - poziom podstawowy - transkrypcja
pobierz plik

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego - poziom podstawowy
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego - poziom podstawowy - transkrypcja
pobierz plik

Język rosyjski

Arkusz egzaminacyjny z języka rosyjskiego - poziom podstawowy
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka rosyjskiego - poziom podstawowy - transkrypcja
pobierz plik

Język włoski

Arkusz egzaminacyjny z języka włoskiego - poziom podstawowy
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka włoskiego - poziom podstawowy - transkrypcja
pobierz plik

POZIOM ROZSZERZONY

Język angielski

Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego - poziom rozszerzony
pobierz plik
Zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi z języka angielskiego
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka angielskiego - poziom rozszerzony - transkrypcja
pobierz plik

Język francuski

Arkusz egzaminacyjny z języka francuskiego - poziom rozszerzony
pobierz plik
Zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi z języka francuskiego
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka francuskiego - poziom rozszerzony - transkrypcja
pobierz plik

Język hiszpański

Arkusz egzaminacyjny z języka hiszpańskiego - poziom rozszerzony
pobierz plik
Zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi z języka hiszpańskiego
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka hiszpańskiego - poziom rozszerzony - transkrypcja
pobierz plik

Język niemiecki

Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego - poziom rozszerzony
pobierz plik
Zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi z języka niemieckiego
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka niemieckiego - poziom rozszerzony - transkrypcja
pobierz plik

Język rosyjski

Arkusz egzaminacyjny z języka rosyjskiego - poziom rozszerzony
pobierz plik
Zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi z języka rosyjskiego
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka rosyjskiego - poziom rozszerzony - transkrypcja
pobierz plik

Język włoski

Arkusz egzaminacyjny z języka włoskiego - poziom rozszerzony
pobierz plik
Zeszyt zadań + karta rozwiązań i odpowiedzi z języka włoskiego
pobierz plik
Arkusz egzaminacyjny z języka włoskiego - poziom rozszerzony - transkrypcja
pobierz plik