Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Wytwarzanie produktów o długim okresie przydatności do użytku wymusza konieczność stosowania substancji konserwujących. Dotyczy to również wyrobów przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje fenoksyetanol - konserwant najczęściej stosowany do ochrony przed rozwojem drobnoustrojów, szczególnie w kosmetykach. Coraz częściej pojawiają się jednak informacje na temat jego niekorzystnego wpływu na organizm człowieka. Jego ilość w produktach musi być więc ściśle kontrolowana.
Wynalazek dotyczy opracowania nowej, prostej, szybkiej i bezpiecznej dla człowieka i środowiska metody określania zawartości fenoksyetanolu w farmaceutykach i kosmetykach. Wynalazek może mieć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym do analizy zawartości fenoksyetanolu i stanowić alternatywę w stosunku do dotychczas stosowanych metod.


Istota wynalazku

Zachowanie właściwych cech użytkowych, odpowiedniej jakości oraz czystości mikrobiologicznej farmaceutyków i kosmetyków możliwe jest poprzez dodatek substancji konserwujących. Ich obecność w tych powszechnie stosowanych produktach może niekorzystnie wpływać na organizm człowieka. Dotyczy to m.in. wywoływania odczynów alergicznych, zaburzeń pracy wątroby i nerek oraz działania neurotoksycznego. Z tego względu ich zawartość w produktach musi być ściśle kontrolowana. Dotyczy to również fenoksyetanolu - jednego z najczęściej stosowanych konserwantów, szczególnie do przedłużania okresu użyteczności kosmetyków.
Zgłoszenie patentowe dotyczy opracowania nowego, szybkiego i bezpiecznego dla środowiska i człowieka sposobu bezpośredniego woltamperometrycznego oznaczania fenoksyetanolu w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych. Zaproponowana metoda pozwala na monitorowanie jego zawartości bez konieczności oddzielania od towarzyszących składników. Procedura wymaga jedynie rozpuszczenia próbek preparatów w mieszaninie kwasu octowego zawierającego 20% acetonitrylu i przeprowadzenia pomiarów woltamperometrycznych na platynowej mikroelektrodzie dyskowej. Małe rozmiary zastosowanej elektrody pozwalają ponadto ograniczyć ilość zużywanych odczynników.


Potencjał komercjalizacji

Do określania zawartości fenoksyetanolu w preparatach farmaceutycznych i kosmetycznych stosowane są głównie techniki chromatograficzne. Mimo niekwestionowanych zalet, wymagają one długotrwałych i często skomplikowanych procedur przygotowania preparatów do analizy, które wynikają z konieczności wstępnego oddzielania substancji analizowanych od składników towarzyszących. Zaproponowana uproszczona procedura elektroanalityczna może być alternatywną w stosunku do technik chromatograficznych. Wynalazek może znaleźć zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym do identyfikacji i kontroli zawartości fenoksyetanolu w preparatach.