Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Z uwagi na wyczerpywanie się zasobów ropy naftowej, będącego głównym surowcem do wytwarzania paliw silnikowych oraz ciągłe zanieczyszczanie środowiska przyrodniczego, wywołane między innymi emisją szkodliwych substancji przez samochody, coraz większą uwagę zwraca się na wykorzystanie gazu ziemnego do zasilania silników pojazdów samochodowych. Opracowane urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego, umożliwi wykorzystanie na szerszą skalę gazu ziemnego do zasilania pojazdów samochodowych, a tym samym przyczyni się do poprawy jakości powietrza w dużych aglomeracjach miejskich.

Istota wynalazku

Urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego z układem redukcji efektów termicznych posiadające zbiornik, w którym umieszczono złoże adsorbentu węglowego w formie monolitycznej, z aktywnym układem wymiany ciepła, charakteryzuje się tym, że posiada dwuścienny zbiornik wykonany z materiałów kompozytowych, z systemem miedzianych radiatorów wewnętrznych i miedzianych rur cieplnych, wyprowadzonych do dwóch stopek miedzianych z zamontowanymi oporowymi elementami grzejnymi, z korzystnie z umieszczonymi naprzeciw radiatorami, przy czym powierzchnie radiatorów i stopek miedzianych z zamontowanymi końcówkami rurek cieplnych są rozdzielone od siebie w trybie pobierania gazu do zasilania silnika samochodowego, czyli procesu desorpcji oraz są połączone w trybie napełniania zbiornika czyli adsorpcji. Układ chłodzenia jest załączony także w przypadku nagłego niekontrolowanego wzrostu temperatury. Radiatory posiadają zamontowane kompatybilne z nimi wentylatory oraz siłowniki odpowiadające za ich sprzęganie i rozprzęganie z stopkami. W zbiorniku zamontowane są ponadto miernik temperatury złoża mikroporowatego adsorbentu węglowego i miernik ciśnienia gazu ziemnego.

Potencjał komercjalizacji

Urządzenie do adsorpcyjnego magazynowania gazu ziemnego ma bardzo duży potencjał komercjalizacji, gdyż potencjalnymi odbiorcami mogą być zarówno prywatni użytkownicy samochodów, jak i producenci.