Na każdy konkurs MNiSW przekaże 30 mln złotych - poinformował w środę resort w przekazanym PAP komunikacie.

Reklama

Pieniądze będą mogły być wykorzystane na szkolenie pracowników szkół wyższych, instytutów badawczych, instytutów naukowych PAN oraz pracowników jednostek tworzących konsorcja naukowe w zakresie nawiązywania współpracy z przedstawicielami świata biznesu. Celem tej współpracy - jak podaje ministerstwo - ma być transfer nowych technologii oraz zastosowanie wyników prac naukowych w sektorze przemysłu.

W pierwszym konkursie środki finansowe będą przekazane na realizację projektów obejmujących m.in. upowszechnianie informacji o znaczeniu badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki oraz organizację szkoleń, dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych dla gospodarki.

W drugim konkursie finansowanie można uzyskać m.in. na kursy, szkolenia, warsztaty, staże, studia podyplomowe w zakresie zarządzania projektami badawczymi, podniesienie umiejętności pracowników w zakresie zarządzania badaniami i pracami rozwojowymi, komercjalizacji rezultatów prac badawczych oraz zarządzania instytucjami transferu technologii.

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się publiczne i niepubliczne szkoły wyższe, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze oraz konsorcja naukowe. Nabór wniosków trwa od 24 listopada do 30 grudnia tego roku.

Reklama

Konkursy są realizowane w ramach Działania 4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowe informacje na temat konkursów, m.in. wzory wniosków, można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.