Rozwijająca się od lat Katedra Krytyki Współczesnej proponowała interesujące zajęcia. W tej chwili powstała możliwość otrzymania dyplomu magistra takiej specjalności.

Reklama

Dwuletnie studia skierowane są do osób, które chciałyby poszerzyć swoją wiedzę z zakresu najnowszej literatury, życia literackiego i kulturalnego oraz zdobyć umiejętności krytycznego uczestnictwa w tym życiu kulturalnym.

W ramach przedmiotów obowiązkowych przedstawione zostaną istotne zjawiska i najważniejsze osobowości polskiej krytyki literackiej (wykład Historia krytyki literackiej w Polsce), a także zagraniczne ujęcia kategorii krytyki (wykład Nurty i strategie krytyczne XX i XXI wieku). Znakomitą okazję do pogłębienia wiadomości na temat literatury współczesnej stanowią: kurs Najnowszej polskiej literatury współczesnej (wykład i ćwiczenia) oraz konwersatorium Współczesna literatura światowa. Ważne miejsce w programie studiów zajmuje również kształcenie praktycznych umiejętności analizy dyskursu krytycznego (ćwiczenia), a przede wszystkim umiejętności uprawiania różnorodnych gatunków wypowiedzi krytycznoliterackiej (Warsztaty krytyczne oraz część ćwiczeń Współczesne życie literackie, poświęcona projektowaniu numeru czasopisma literackiego).

W ramach przedmiotów opcjonalnych można poznać podstawowe zagadnienia krytyki filmowej, teatralnej, muzycznej i plastycznej oraz kwestie związane z nowymi mediami i nowymi sposobami funkcjonowania literatury.

Studenci specjalności krytyka literacka będą mieć też okazję przyglądania się, i uczenia zarazem, pracy redaktorskiej na łamach dwumiesięcznika „Dekada Literacka” oraz innych czasopism literackich.

Katedra Krytyki regularnie organizuje otwarte spotkania z interesującymi krytykami - gośćmi byli m.in. Tomasz Burek, Włodzimierz Bolecki, Przemysław Czapliński, Jacek Gutorow, Inga Iwasiów, Jacek Łukasiewicz, Joanna Orska, Leszek Szaruga, Piotr Śliwiński, Krzysztof Uniłowski.

Wśród prowadzących zajęcia znajdą się: prof. dr hab. Jerzy Jarzębski, dr hab. Maciej Urbanowski, dr hab. Krzysztof Biedrzycki, dr hab. Joanna Zach-Rońda, dr Jarosław Fazan, dr Dorota Kozicka, dr Tomasz Cieślak-Sokołowski, dr Artur Grabowski, dr Andrzej Zawadzki, dr Jakub Momro, dr Aneta Załazińska, dr Dorota Kozicka.