Ostatnio jeden z uniwersytetów uznał, że miejsca w akademiku będą mogli otrzymać tylko studenci zaszczepieni przeciwko COVID-19. Czy uczelnie mają prawo wprowadzać taki wymóg? Jak tę kwestię obecnie regulują przepisy?

Reklama
Szkoły wyższe nie mogą wprowadzać samodzielnie ograniczeń w dostępnie do akademików czy zajęć stacjonarnych tylko dla studentów zaszczepionych. Musiałoby się zmienić prawo.
Zgodnie z art. 31 ust. 2 i 3 Konstytucji RP każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych. Nikogo nie wolno zmuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje, a nie ma obecnie obowiązku szczepień przeciwko COVID-19. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób.