By przystąpić do matury, trzeba mieć ze sobą dowód tożsamości ze zdjęciem (na przykład dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport). Te osoby, które zostały skierowane przez okręgową komisję egzaminacyjną (OKE) na egzamin do innej szkoły, powinny też pamiętać, aby mieć przy sobie świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Reklama
Zdający mogą wypełniać arkusze egzaminacyjne jedynie długopisem lub piórem z czarnym atramentem. Karty są bowiem skanowane, a kolor inny niż czarny może być wówczas nieczytelny.
Na salę egzaminacyjną nie wolno wnosić telefonów komórkowych. Nawet sygnał wiadomości SMS komisja egzaminacyjna może uznać za ściąganie. W tym wypadku egzamin maturalny tego ucznia może zostać przerwany i unieważniony.
W kolejnym, czerwcowym, terminie do egzaminu mogą przystąpić tylko te osoby, które nie dotarły na niego z uzasadnionych przyczyn losowych (na przykład uległy wypadkowi) albo zdrowotnych. Należy jednak pamiętać, że wniosek do dyrektora szkoły o prawo do przystąpienia do matury w innym terminie musi wpłynąć najpóźniej w dniu jej odbywania się. Jeśli maturzysta po prostu zaśpi, nie będzie mógł z tego przywileju skorzystać.

Ci maturzyści, którzy spóźnią się na egzamin, mogą mieć problem z wejściem na salę egzaminacyjną.

Komisje egzaminacyjne obowiązuje określona procedura. Jeśli zdający dotrze na maturę w momencie, gdy zostaną już rozdane i sprawdzone arkusze egzaminacyjne, nie będzie mógł dołączyć do kolegów. Do egzaminu przystąpi dopiero za rok.

Spóźnieni lub ściągający maturzyści nie będą mieli też prawa do poprawki w sierpniu. Przysługuje ono tylko tym uczniom, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych, a nie zdali jednego.
Maturzysta, który ściągał, nie ma prawa do poprawki. I to nawet wtedy, gdy nie zda matury tylko z tego przedmiotu. Będzie mógł przystąpić do egzaminu dopiero w przyszłym roku.