Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Zastosowanie fotokatalitycznego procesu utleniania jonów siarczkowych z użyciem opracowanego fotokatalizatora z minerału haloizytowego przyczyni się do zminimalizowanie ilości ścieków zawierających jony siarczkowe, minimalizację emisji odorów (głównie związków siarki), poprawę czystości wody odbiorników ścieków oczyszczonych i osiągnięcie optymalnego stopnia oczyszczania wód pokąpielowych.  
Z jednej strony istnieje rosnące zapotrzebowanie na wody mineralne typu kąpielowego, a z drugiej mamy do czynienia z ich (kosztownym) marnotrawstwem w postaci bezpośredniego zrzutu do ścieków. Podsumowując aktualnie potencjał rozwojowy uzdrowiska nie może być w pełni wykorzystany ze względu na występujące ograniczenia możliwości odprowadzania i oczyszczania ścieków powstających w wyniku świadczenia zabiegów opartych na wodach leczniczych, określanych mianem „ścieków pokąpielowych”. Proponowana technologia ma rozwiązać ten problem w skali dla wszystkich uzdrowisk w Polsce.

Istota wynalazku

Znany jest problem powstawania tzw. siarczkowych ścieków pokąpielowych po przeprowadzanych zabiegach z wykorzystaniem wód leczniczych, które mogą zawierać szkodliwe dla środowiska związki i substancje chemiczne. Ścieki kąpieli siarczkowych po wpuszczeniu do kanalizacji komunalnej i zakwaszeniu, mogą być źródłem siarkowodoru, który jest gazem silnie toksycznym i może ulatniać się w niekontrolowany sposób. Jedną z możliwych metod usuwania siarczkowych zanieczyszczeń ścieków jest fotokatalityczna degradacja w obecności katalizatora sporządzonego na bazie ditlenku tytanu (IV). Taki katalizator wykazuje znaczną aktywność fotokatalityczną, ma wysoki potencjał utleniania, jest stabilny chemicznie i nie jest toksyczny. Metoda ta jest kosztowna. Opracowano tańszą alternatywę tego procesu. Polski minerał haloizytowy zawierający ditlenku tytanu po podaniu go zastrzeżonej wynalazkiem preparatyce, może być wykorzystywany w reakcji fotokatalitycznego rozkładu jonów siarczkowych w fazie wodnej, ponieważ wykazuje zbliżone właściwości katalityczne jak katalizator P25 na bazie ditlenku tytanu (IV). Wytwarzanie fotokatalizatora ze zwietrzeliny haloizytowej do fotokatalitycznego utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach pokąpielowych polega na oddzielaniu frakcji minerału haloizytowego zwierającą związki żelazowe, aktywacji roztworem kwasu siarkowego(VI) i hydrosulfidem sodu oraz alkalizacji otrzymanego produktu.

Potencjał komercjalizacji

Aktualnie na terenie kraju brak jest technologii, która umożliwiłaby fotokatalityczne oczyszczanie siarczkowych wód pokąpielowych z uzdrowisk, ponieważ po ich zastosowaniu w celach leczniczych, trafiają one do kanalizacji, a dalej do oczyszczalni miejskich. Uzdrowiska ponoszą znaczne koszty zrzutu ścieków. Ponadto okoliczne środowiska jest w sposób ciągły zanieczyszczane szkodliwymi związkami siarki i siarkowodoru. Aktualnie stosowania technologia oczyszczania ścieków siarczkowych (wytrącanie osadów) jest uciążliwa dla środowiska, ponieważ generuje duże ilości odpadów oraz cechuję się emisją odorów głównie z związków siarki. Fotokatalizator ze zwietrzeliny haloizytowej do fotokatalitycznego utleniania jonów siarczkowych w uzdrowiskowych ściekach pokąpielowych może być stosowany w uzdrowiskach stosujących w terapii leczniczej kąpiele siarczkowe.