Zespół
Dr inż. Bartosz Libecki

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do oczyszczania ścieków przeznaczone do tlenowego oczyszczania ścieków zawierających substancje organiczne i fosforany.
Urządzenie do oczyszczania ścieków ma postać kolumny z pokrywą z sitem, umieszczonej nad zbiornikiem recyrkulacyjnym. Charakteryzuje się ono tym, że kolumna wypełniona złożem fluidalnym wyposażona jest w płaskie perforowane kołnierze zamontowane na jej zewnętrznej ścianie, przy czym wewnętrzna ściana kolumny pokryta jest metalem, który spełnia funkcję katody, wewnątrz kolumny znajduje się wymienna anoda zbudowana z metalu o niższym standardowym potencjale elektrochemicznym niż katoda.

Istotą drugiej odmiany według wynalazku jest urządzenie do oczyszczania ścieków w postaci kolumny z pokrywą z sitem umieszczonej na zbiornikiem recyrkulacyjnym, które charakteryzuje się tym, że kolumna wypełniona jest złożem fluidalnym a na zewnętrznej ścianie kolumny zamontowane są płaskie perforowane kołnierze.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Urządzenia według wynalazku charakteryzują się zwartą konstrukcją oraz wysoką efektywnością oczyszczania ścieków pod względem usuwania fosforu i redukcji ładunku ChZT oraz niskimi nakładami energetycznymi. Odmiana urządzenia z ogniwem korozyjnym w postaci układu elektrod metalicznych nadaje się do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych oraz jako element oczyszczalni ścieków charakteryzujących się wysokim ładunkiem ChZT, dużą zawiesin i cząstek koloidalnych (papiernicze, barwnikarskie), a także ścieków o wysokim stężeniu fosforanów (ścieki mleczarskie). Odmiana druga urządzenia jest zaprojektowana głównie do oczyszczania ścieków bytowo-gospodarczych. Natlenienie ścieków gwarantuje kaskadowy system kołnierzy, po którym ścieki spływają do zbiornika recyrkulacyjnego. Kołnierze tworzą dodatkową powierzchnię nośną dla mikroflory bakteryjnej wspomagając oczyszczanie. Ogniwo elektrochemiczne (korozyjne) utworzone wewnątrz reaktora biologicznego z dwóch powierzchni metalicznych oraz ścieków jest źródłem jonów metali, które hydrolizując do wodorotlenków koagulują i wytwarzają dodatkową powierzchnię sorpcyjną dla zanieczyszczeń organicznych oraz wiążą fosforany. Zastosowanie wydajnego samoczynnego systemu natleniania oraz elektrochemicznego roztwarzania metali pozwala na skrócenie czasu zatrzymania ścieków wewnątrz reaktora.

Potencjał komercjalizacji

Urządzenie do oczyszczania ścieków przeznaczone jest do tlenowego oczyszczania ścieków zawierających substancje organiczne i fosforany, w tym do oczyszczania ścieków komunalnych oraz przemysłowych, zwłaszcza z przemysłu spożywczego (mięsnego, mleczarskiego), papierniczego, włókienniczego. Urządzenie wg wynalazku może pracować jako główny moduł systemów przydomowych oczyszczalni ścieków.