Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Urządzenia neutralizujące uciążliwości zapachowe tworzą instalację, która jest rozwiązaniem technicznym, dedykowanym do kopalń podziemnych. Neutralizacja związków odorowych, uwalnianych ze złoża podczas jego eksploatacji następuje poprzez kaskadowe, zsynchronizowane działanie urządzeń do dezodoryzacji powietrza kopalnianego. Idea rozwiązania oparta jest o bariery neutralizujące, zbudowane z wodno-powietrznych instalacji zraszających, rozpylających z odpowiednią energią drobnokroplisty roztwór wody i substancji neutralizującej, ułatwiając jego łączenie i reakcję z cząsteczkami odrowymi. Neutralizacja realizowana jest poprzez uruchamianie poszczególnych barier na problematycznych poziomach kopalni, po wykryciu związków odorowych. Intensywność działania barier (ilość rozpylanej mieszaniny) uzależniona jest od wielkości stężenia związków odorowych. Takie podejście umożliwia optymalne rozpylenie substancji neutralizującej, z jednoczesnym dostosowaniem intensywności rozpylania i realizowanie jest od źródła generowania związków odorowych, aż do ich wydostania się na powierzchnię. Opracowane rozwiązanie zmniejszy dopuszczalne stężenia odorantów w podziemiach kopalń, dzięki czemu podniesie komfort pracy załóg górniczych i wyeliminuje skracanie czasu pracy w miejscach z uciążliwościami zapachowymi. Zastosowanie opracowanego urządzenia, poza korzyściami gospodarczymi i ekonomicznymi wynikającymi z optymalizacji procesu dezodoryzacji powietrza kopalnianego, przyniesie także korzyści w sferze środowiskowej i społecznej. Wdrożenie proponowanego rozwiązania skutecznie rozwiąże problematykę emisji związków odorogennych zawartych w powietrzu wydostającym się do atmosfery z szybów kopalń, zmniejszając w ten sposób uciążliwości funkcjonowania społeczności mieszkającej w ich pobliżu.

Istota wynalazku

Instalacja złożona z urządzeń do neutralizacji uciążliwości zapachowych występujących w atmosferze kopalnianej, stanowi bariery neutralizujące, zlokalizowane w chodnikach oraz szybie wydechowym kopalni i działa kaskadowo ograniczając stopniowo obecność niepożądanych związków zawartych w powietrzu. Każda z barier stanowi gęstą siatkę dysz wodno-powietrznych, usytuowanych w przekroju poprzecznym wyrobiska chodnikowego. Zadaniem dysz, jest rozpylanie roztworu środków neutralizujących w przepływającym powietrzu zanieczyszczonym związkami odorowymi. Substancja neutralizująca rozpylana jest w postaci drobnych kropel o rozmiarach umożliwiających pochłanianie związków odorowych, dzięki czemu szybciej i skuteczniej dochodzi do ich neutralizacji. Właściwy efekt rozpylenia uzyskiwany jest poprzez wtłaczanie sprężonego powietrza do dysz zraszających. Substancja neutralizująca oraz sprężone powietrze dostarczane są do dysz oddzielnymi przewodami elastycznymi z zespołu przygotowania i sterowania, w którym ustalane są właściwe ciśnienie roztworu dezodoryzującego i ciśnienie sprężonego powietrza. W zespole przygotowania i sterowania znajdują się filtry, zawory redukcyjne i elektrozawory spełniające wymogi współpracy z wykorzystywanymi środkami neutralizującymi. Uruchamianie przepływu mediów neutralizujących uzależnione jest od informacji z czujników związków odorowych o przekroczeniach dopuszczanych stężeń, a za dostarczenie wymaganej objętości roztworu substancji neutralizującej, w zależności od wartości zmierzonego stężenia związków odorowych odpowiada system sterowania. Analogicznie zbudowana jest bariera neutralizująca w szybie wydechowym, z uwzględnieniem zjawiska skali, a jej działanie sprzężone jest z działaniem barier znajdujących się w chodnikach. Załączanie oraz dozowanie substancji neutralizującej związki odorowe będzie dostrajane w zależności od uzyskanych efektów deodoryzacji, tak by w efekcie końcowym uzyskać niemal całkowitą neutralizujące związków odorowych, przy optymalnym wykorzystaniu środka neutralizującego.

Potencjał komercjalizacji

Opracowane rozwiązanie skierowane jest głównie dla górnictwa podziemnego (w szczególności kopalń rud miedzi), gdzie od kilku lat zauważalny jest problem emisji odorów. Wdrożenie proponowanego rozwiązania umożliwi ograniczenie w powietrzu atmosferycznym takich związków jak: merkaptany, amoniak, siarkowodór i inne. Wiele z nich, ma charakter potencjalnie toksyczny, co wiąże się z negatywnym oddziaływaniem na poszczególne elementy środowiska (powietrze, gleby, wody, fauna i flora) oraz na zdrowie człowieka. Odbiorcami urządzeń do neutralizacji uciążliwości zapachowych mogą być zakłady przemysłowe o różnym profilu produkcji. Uciążliwości zapachowe bardzo często odczuwane są przez ludność mieszkającą w bliższym lub dalszym sąsiedztwie kopalń, koksowni, hałd górniczych, stref przemysłowych, oczyszczalni ścieków oraz sortowni i składowisk odpadów. Opracowane rozwiązanie może być z łatwością dostosowywane do różnych typów przedsiębiorstw, ich charakteru pracy i rodzaju uwalnianych substancji złowonnych oraz obszaru stosowania.