Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Wykorzystanie metody opisanej w zgłoszeniu wynalazku zapewni w krótkim czasie, przeniesienie rysunku modelu wykonanego w edytorze 3D przy pomocy oprogramowania komputerowego z fazy projektu cyfrowego w fazę projektu wykonawczego czyli gotowego modelu.
Model z dokładnością 0,01 mm w pełni będzie odwzorowywał kształt modelu opracowany przez konstruktora
w jednym z edytorów graficznych. Modele wykonane sposobem według wynalazku znajdują zastosowanie w różnych dziedzinach życia takich jak: przemysł samochodowy, lotniczy, maszynowy, medycyna, odlewnictwo, modele artystyczne wzornictwo przemysłowe, wykonywanie makiet architektonicznych, dydaktyka, itp.

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposób wykonywania modeli techniką 3D, znajdujących szczególnie zastosowanie
w procesach wykonywania wyrobów metodami odlewniczymi oraz polega na drukowaniu metodą 3D modelu od kształtów prostych po skomplikowane. Innowacyjne metody drukowania przestrzennego wyrobów, modeli, wzorników znajdują coraz szersze zastosowanie do wykonywania pojedynczych elementów maszyn, urządzeń itp.

Metoda będąca przedmiotem wynalazku umożliwia tworzenie innowacyjnych i unikatowych produktów. Wynalazek upraszcza sposób pozyskiwania skomplikowanych modeli w odlewnictwie precyzyjnym, przeznaczonym
w szczególności dla przemysłu kosmicznego, lotniczego, zbrojeniowego, elektromaszynowego, samochodowego
i medycznego.

Metoda 3D pozwala na szybkie wykonanie modelu z różnych tworzyw, w tym z tworzywa będącego przedmiotem wynalazku. Pozwala na stworzenie wyrobu o założonym kształcie i wymiarach - z dużą precyzją, z wykorzystaniem oprogramowania do projektowania przestrzennego CAD 3D. Posiadane oprogramowanie umożliwia wykorzystanie wspomagania komputerowego w zakresie:
• modelowania i symulacji procesów technologicznych,
• konstrukcji i prototypowania odlewów o kształtach zarówno prostych jak i skomplikowanych, w tym wieloprzestrzennych.

Stosowanie mieszaniny, zgodnie z przedmiotem wynalazku zapewnia szybkie wiązanie mieszanki ceramicznej
i spoiwa organicznego, a dodatki modyfikujące w materiale ceramicznym podwyższają spójność warstw modelu. Sposób określony w istocie wynalazku gwarantuje uzyskanie modelu odwzorowanego z wymaganą precyzją i wymaganą wytrzymałością modelu, zapewniającą stabilność postaci w czasie i przestrzeni. Modele wykonywane są z materiału ceramicznego oraz lepiszcza o sposobie zastosowania i składzie opracowanym przez twórców wynalazku.

Potencjał komercjalizacji

Materiał ceramiczny, będący przedmiotem wynalazku może być stosowany w procesach wykonania wieloprzestrzennych modeli, matryc, wykorzystywanych następnie w innych procesach technologicznych - np. w odlewnictwie.
Do efektów komercyjnych zastosowania omawianej metody zaliczyć można:
1. Krótki czas wykonania modelu zwłaszcza w porównaniu do metod tradycyjnych np. mechanicznych wykonania modelu,
2. Szybkie wykonanie wyrobu prototypowego oraz formy, matrycy itp.,
3. Nieograniczony kształt modelu,
4. Niski koszt wydruku - w stosunku do innych technik, ,
5. Komponenty ceramiczne dostępne na rynku krajowym,
6. Koszt komponentów stanowi do 20% kosztów materiałów znajdujących się aktualnie na rynku,
7. Zastosowane w wynalazku innowacyjne komponenty ceramiczne zwiększą konkurencyjność polskich podmiotów,
8. Duża wytrzymałość modelu zapewniająca wykonanie wyrobu końcowego,
9. Dokładne odwzorowanie założonych kształtów, duża dokładność założonych wymiarów,
10. Duża odporność na działanie czynników zewnętrznych,
11. Nieograniczone możliwości wykonawcze.