Zespół
dr inż. Ireneusz Kubiak

Istota wynalazku

Wynalazek dotyczy bardzo ważnego obszaru naszego życia, w szczególności naszego bezpieczeństwa. Zapewne każdy zdaje sobie sprawę ze zjawiska jakie towarzyszy pracy urządzeń elektronicznych związanego z wytwarzaniem emisji elektromagnetycznych. Czasami emisje te wytwarzane są celowo (łączność telefoniczna, emisje radiowe czy też telewizyjne), czasami są produktami niepożądanymi. W tym drugim przypadku często są przyczyną zakłócanej pracy innych urządzeń, które znajdą się w zasięgu oddziaływania takich emisji elektromagnetycznych. Należy podkreślić, że często źródłem emisji są sygnały elektryczne, które są przetwarzane w pracującym urządzeniu i wymuszają pracę poszczególnych jego elementów. Wówczas zmiany powstających emisji elektromagnetycznych odbywają się w takt zmian przetwarzanych sygnałów.

Niebezpiecznym zjawiskiem jest wówczas przypadek, kiedy wspomniane sygnały elektryczne odpowiedzialne są za wyświetlanie danych na monitorze komputerowym czy też ich wydruk przez drukarki laserowe. Zmiany amplitud tych sygnałów w czasie, wpływają na zmiany powstających pól elektromagnetycznych, które możemy odbierać na zadanych częstotliwościach jak np. typową stację radiową. Zarejestrowana emisja elektromagnetyczna poddana odpowiedniemu przetworzeniu może być zobrazowany w postaci bitmapy ukazującej obraz wyświetlany na monitorze komputerowym lub treść drukowanego dokumentu. Uzyskiwana postać graficzna danych może być na tyle czytelna, że człowiek jest wstanie ją odczytać i posiąść informacje, które są przed nim chronione. Sposób w jaki można te informacje pozyskać, jest niezauważony czyli bezinwazyjny, niepozostawiający żadnych śladów.

W opisanym zjawisku najbardziej „przyjaznymi” źródłami są tory wideo urządzeń przetwarzających takie dane:
- tor wideo standardu VGA;
- tor wideo standardu DVI;
- tor wideo układu drukującego drukarek laserowych.


Ponieważ takie dane muszą występować w postaci akceptowalnej przez człowieka (obraz na monitorze komputerowym czy też wydrukowany dokument) nie można w takim przypadku mówić o zabezpieczeniach kryptograficznych. Konieczne jest poszukiwanie innych rozwiązań. Taki rozwiązaniem są bezpieczne elektromagnetycznie fonty komputerowe, stanowiące rozwiązanie programowe, niewymagające zmian konstrukcyjnych urządzeń peryferyjnych. Fonty te zostały nazwane jako „Bezpieczny Symetryczny”, „Bezpieczny Niesymetryczny” i „Bezpieczny Prosty”. Kształty znaków fontów pozbawione dodatkowych elementów (szeryf klinowy, szeryf ukośny, ziarno, grzbiet, pętla, łuk, wstęga, piętka, wąs) powodują, że odtwarzane obrazy zawierają informacje nieczytelne przez człowieka. Próby poprawy jakości uzyskiwanych obrazów metodami cyfrowego przetwarzania, nie przynoszą zadawalających efektów, umożliwiających rozróżnianie poszczególnych znaków a tym samym wyrazów i zdań. Możliwy jest jedynie odczyt informacji zapisywanych tradycyjnymi fontami typu „Arial” i „Times New Roman”.

Bardzo ważną właściwością fontów bezpiecznych jest ich odporność na tzw. rozpoznanie elektromagnetyczne dla każdego wspomnianego wyżej źródła emisji (VGA, DVI i drukarka laserowa). Nowo zaprojektowane znaki graficzne są również odporne na optyczne ich rozpoznawanie przy wykorzystaniu do tego celu technologii optycznego rozpoznawania znaków OCR (ang. Optical Character Recognition). Metody OCR stosowane są w dostępnych na rynku aplikacjach, służących przede wszystkim wspomaganiu prac biurowych, gdzie wymagane jest czasami przepisanie dokumentu ze względu na brak posiadania jego wersji elektronicznej. Font bezpieczny może ten proces utrudnić, a nawet uniemożliwić jego przeprowadzenie.

Potencjał komercjalizacji

Wyniki uzyskanych analiz i badań na rzeczywistym zestawie komputerowym, prowadzonych w laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej Wojskowego Instytutu Łączności, potwierdziły, że poziom osiągniętej technologii jest bardzo wysoki i technologia może być zastosowana w przewidywanych dla niej warunkach. Przykłady wyników badań i oceny, potwierdzające spełnienie założeń projektowych bezpieczeństwa elektromagnetycznego przetwarzanych danych tekstowych przy wykorzystaniu fontów bezpiecznych, zostały przedstawione w obszernych i bogato ilustrowanych monografiach pt. „Font komputerowy odporny na infiltrację elektromagnetyczną” (ISBN 978-83-7938-018-3, 464 strony) oraz „Font komputerowy odporny na infiltrację elektromagnetyczną. Wyniki badań i analiz” (ISBN 978-83-7938-019-0, 425 stron), wydanych przez Wydawnictwo Wojskowej Akademii Technicznej, po uzyskaniu dwóch pozytywnych recenzji naukowych opracowanych przez niezależnych recenzentów z Wojskowej Akademii Technicznej i Politechniki Warszawskiej.