Zespół
dr inż. Zygmunt Mikno (kierownik zespołu), dr inż. Adam Pietras, mgr inż. Tadeusz Szebeszczyk, Kazimierz Czylok

Istota wynalazku

System kontroli jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego LogWeld należy do grupy specjalistycznych przyrządów kontrolno-pomiarowych. Przeznaczony jest do kontroli jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego. Jest pierwszym tego rodzaju rozwiązaniem opracowanym i stosowanym w Polsce, a jego innowacyjność porównywalna jest z rozwiązaniami światowymi. Opracowany w Instytucie Spawalnictwa system kontroli jakości został zgłoszony do Urzędu Patentowego pt. „Sposób kontroli jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego” pod numerem P.410708.

Innowacyjność wynalazku polega na koncepcji oceny jakości w procesie zgrzewania opierającej się na pomiarze parametrów elektrycznych. Dotychczas stosowany system kontroli jakości zgrzewania, rejestrujący jedynie 4 parametry tj. prąd, napięcie, siłę docisku i przemieszczenie elektrod, nie pozwalał na pomiar energii dostarczanej do zgrzeiny. W proponowanym rozwiązaniu mierzony jest prąd i napięcie „zgrzewania”, co pozwala na wyznaczenie energii dostarczanej do zgrzeiny. Ponadto łącznie mierzonych i wyznaczanych jest kilkanaście różnych parametrów, a pomiary prowadzone są w podziale na fazę wyiskrzania, spęczania i szybkiego spęczania. Umożliwia to kontrolę powtarzalności procesu technologicznego zgrzewania i określenie kluczowego parametru jakim jest energia dostarczona do zgrzeiny, a tym samym kontrolę jakości procesu zgrzewania.

Nowatorski charakter metodyki pomiarowej systemu polega również na kontroli on-line procesu, a wynikiem końcowym jest dwustanowa ocena jakości, tj. wyrób (technologia) dobry lub zły. Istotny jest fakt szybkiej analizy procesu, co zapewnia uzyskanie informacji o jakości bezpośrednio po zakończeniu cyklu technologicznego zgrzewania. System pomiarowy jest propozycją, przede wszystkim dla polskich zakładów przemysłowych. Umożliwia podniesienie jakości procesu produkcyjnego w dziedzinie zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego.

Zalety systemu LogWeld są następujące:
- zapewnienie pełnej 100% kontroli wykonywanych połączeń zgrzewanych,
- uzyskanie informacji o jakości bezpośrednio po zakończeniu procesu zgrzewania,
- metoda kontroli jakości jest metodą nieniszczącą,
- informacja o sytuacji awaryjnej pozwala na natychmiastową reakcję,
- informacja o poprawności procesu daje zapewnienie wysokiej jakości produkcji,
- pełna archiwizacja danych wymagana przy systemach zarządzania jakością,
- łatwa obsługa i łatwość przygotowania systemu do pracy,
- oszczędność materiałów, energii, wzrost jakości i konkurencyjność produkcji w wyniku ograniczenia braków,
- wczesne wykrywanie awarii,
- zmniejszenie reklamacji od odbiorcy finalnego,
- zwiększenie wiarygodności procesu i zaufania klienta.


Potencjał komercjalizacji

Wynalazek dotyczy systemu do kontroli i oceny jakości procesu zgrzewania rezystancyjnego doczołowego iskrowego. Technologia zgrzewania iskrowego wykorzystywana jest najczęściej w budownictwie do zgrzewania prętów zbrojeniowych i w przemyśle kolejowym do zgrzewania szyn. Od niezawodności połączeń wykonanych tą metodą zależy bezpieczeństwo, a nawet życie ich użytkowników. Opracowany system do kontroli jakości procesu zgrzewania doczołowego iskrowego nie znajduje odpowiednika w kraju, z uwagi na brak producentów podobnej aparatury. Zaletą systemu jest prosta obsługa i 5-6 krotnie niższa cena, w porównaniu do ofert firm zagranicznych. Wynalazek jest przystosowany do wykorzystania w praktyce przemysłowej i został wdrożony w 2015 r. Firma, w której wdrożono system, podkreśla skuteczność zastosowanego systemu kontroli jakości, jak i możliwość objęcia pełną kontrolą każdego wyprodukowanego wyrobu. Kontrola ta nabiera szczególnego znaczenia przy odpowiedzialnych elementach.