Zespół
Eugeniusz Orszulik - kierownik projektu, Jan Jachyra, Janusz Wasylewicz

Istota wynalazku

Dyrektywy UE oraz prawa krajowego nie dopuszczają do negatywnego oddziaływania na środowisko oraz na życie ludzi i zwierząt osadów ściekowych. Dotychczas większa ilość ustabilizowanych osadów ściekowych, które powstają w oczyszczalniach ścieków zagospodarowywane są przez rolników, co negatywnie wpływa na stan wód powierzchniowych, na tereny deponowania osadów oraz na stan powietrza atmosferycznego, gdyż emitują odory, substancje złowonne i smrodliwe.

Jednym z racjonalnych sposobów zagospodarowania osadów ściekowych jest ich termiczne unieszkodliwienie, pozyskanie nowego źródła energii w wysokim stopniu chroniącego środowisko, a przydatnego dla potrzeb produkcji ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu oraz zmniejszenia zużycia pierwotnych nośników energii. Aby osad ściekowy mógł być dobrym paliwem alternatywnym musi być z niego usunięta wilgoć do co najmniej 25% wagowych.

Znane są urządzenia do osuszania osadów, które ze względu na sposób suszenia dzielą się na mechaniczne, jak prasy, wirówki, odmulacze i tym podobne oraz cieplne, jak suszarki, wyparki i wymienniki ciepła. Urządzenia te mają za zadanie usunięcie zawartej w osadzie wilgoci z 80 do co najmniej 25% wagowych. Urządzenia mechaniczne wymagają dużego nakładu energii zużywanej do napędu mechanizmów, przede wszystkim pras i wirówek, a w przypadku osadników i odmulaczy długiego czasu separacji wilgoci. Natomiast urządzenia cieplne wymagają dużego zużycia entalpii zawartej w paliwie do wytworzenia ciepła niezbędnego do odparowania wilgoci z odpadu.

Urządzenie według wynalazku zapewnia szybkie i efektywne usuwanie zawartej w osadach wilgoci. Wysuszone osady mogą być kierowane do procesu formowania brykietów i/lub peletów lub stosowane jako domieszka do węgla kamiennego, bądź też wykorzystywane bezpośrednio jako paliwo do kotłów.

Potencjał komercjalizacji

Urządzenie według wynalazku posiada cechy i funkcjonalność wyróżniająca je co najmniej w skali kraju w oparciu o unikatowe atrybuty przydatne do technologii produkcji alternatywnego paliwa energetycznego w postaci peletów, brykietów lub gazu wytworzonego ze zgazowania lub pirolizy osadów ścieków komunalnych i/lub przemysłowych.
Użytkownik (eksploatator) urządzenia po wysuszeniu osadu otrzyma zbiór innowacyjnych właściwości i wartości eksponujących zaplanowaną do wytworzenia ciepła usługę, wykorzystującą właściwości energetyczne w unieszkodliwionych osadach.

Zastosowanie urządzenia łączącego procesy suszenia i termicznego unieszkodliwiania (spalanie, zgazowanie lub piroliza) osuszonych osadów, pozwali w optymalny sposób wytworzyć alternatywne paliwo energetyczne pozwalające na zasilanie zespołu kogeneracyjnego do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Urządzenie może być zastosowane, bezpośrednio w węźle jego powstawania na terenie oczyszczalni ścieków, bądź na terenie ciepłowni lub instalacji unieszkodliwiania odpadów.