Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Znane są sposoby usuwania zanieczyszczeń z gazów z zastosowaniem biofiltrów. Aby poprawić efektywność procesu dezodoryzacji zwłaszcza z związków siarki i azotu proponuje, się według wynalazku, wspomaganie filtracji procesami elektrochemicznego (samorzutnego) roztwarzania żelaza umieszczonego w materiale filtracyjnym.
Zapewni to usuwanie szerszego spektrum zanieczyszczeń odorotwórczych, więc gazy opuszczające urządzenie są dokładniej oczyszczone niż w przypadku zastosowania reaktora bez wypełnienia podlegającego procesom korozji. Pozwoli również na szersze wykorzystanie mniej efektywnych wypełnień stosowanych do tej pory.
Zastosowanie wypełnienia stalowego, zwiększa efektywność oczyszczania zanieczyszczeń zawartych w oczyszczanych gazach, zwłaszcza substancji złowonnych zawierających siarkę i azot. Efektywność i poziom dezodoryzacji zależeć będzie od rodzaju oczyszczanego gazu oraz warunków prowadzenia procesu.

Istota wynalazku

W rozwiązaniu wykorzystuje się procesy korozyjne wypełnienia stalowego zachodzące na skutek obecności wilgoci w wypełnieniu i przepływającym gazie. Procesy korozyjne zachodzące w tym wypełnieniu mogą być wspomagane mikroorganizmami zasiedlającymi to wypełnienie. Samorzutna korozja stali staje się źródłem jonów żelaza i wodoru. Przebiegające podczas procesu korozji reakcje chemiczne, zarówno na powierzchni korodującej stali jak i w warstwie wilgoci otaczającej wypełnienie przyczyniają się do rozkładu szeregu zanieczyszczeń zaabsorbowanych w sorbencie. We wcześniejszych badaniach nad procesami oczyszczania ścieków, zaobserwowano już pozytywny wpływ procesów korozyjnych, podczas usuwania związków określanych wskaźnikami ChZT, BZT5 fosforu ogólnego czy związków siarki oraz przyczyniają się do redukcji azotanów obecnych w oczyszczanych ściekach. Obserwując efekty oczyszczania ścieków można te same procesy wykorzystać w procesie dezodoryzacji gazów. Zanieczyszczenia, w tym odorotwórcze, zatrzymywane będą w złożu na skutek sorpcji. Mikroorganizmy oraz zachodzące procesy korozyjne stali odpowiedzialne będą za degradację zanieczyszczeń do prostszych form pozbawionych zapachu.

Potencjał komercjalizacji

Metody dezodoryzacji oparte o procesy adsorpcji należą do metod stosunkowo niedrogich i łatwych w eksploatacji. Biofiltr z aktywnym wypełnieniem do oczyszczania gazów powinien zapewnić dzięki procesom korozyjnym wyższy oczekiwany stopień oczyszczenia gazów z związków złowonnych niż inne rozwiązania dostępne na rynku, umożliwi również wykorzystanie tańszych wypełnień.