Konsorcjum w składzie:
Reklama
Grzegorz Tora

Istota wynalazku:

Proponowany układ składa się czterech zespołów. Pierwszy zespół, za pomocą czujników ruchu, wykonuje pomiar wychyleń kadłuba jednostki pływającej i przesyła te informacje do zespołu sterującego. Zadaniem sterownika jest obliczenie i przesłanie do napędów sygnałów sterujących. Trzeci zespół składa się z umieszczonych pod pokładem czterech niezależnych napędów liniowych poruszających cztery wózki. Wózek porusza się po liniowych prowadnicach za pomocą zestawu kół, które zapobiegają oderwaniu się od prowadnicy. Czwarty zespół stanowi mechanizm przestrzenny podpierający ruchomą płytę lądowiska. Mechanizm składa się z dwóch płyt podporowych i dwóch dźwigni poruszanych przez przesuwające się wózki. Płyta lądowiska, płyty podporowe, dźwignie i wózki są połączone ze sobą przegubami obrotowymi i kulistymi. Sterowanie napędami mechanizmu powoduje jednoczesne poziomowanie lądowiska oraz zmniejszenie jego przesunięć; poprzecznego i pionowego. Mechanizm umożliwia poprawną pracę przy dużych przechyłach jednostki pływającej a po złożeniu zajmuje pod pokładem stosunkowo mało miejsca.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Wynalazek znajdzie zastosowanie w wojskowych i cywilnych, w tym ratowniczych, jednostkach pływających. Odbiorcami mogą być producenci i użytkownicy takich jednostek z całego świata. Możliwe jest wprowadzenie mechanizmu stabilizującego ruchome lądowiska helikopterów do konstrukcji jednostek pływających. Komercjalizacja rozwiązania może przebiegać bezpośrednio - przez udostępnienie wyników prac badawczych zainteresowanym podmiotom - szczególnie poprzez udzielenie licencji na wykorzystanie rezultatów prac B+R lub sprzedaż praw do nich. Możliwe jest też podjęcie działań w kierunku przeprowadzenia komercjalizacji pośredniej - poprzez stworzenie spółki celowej, do której - w ramach aportu - zostaną wniesione prawa do rozwiązania.