Zespół
Henryk Rydarowski
Joanna Lenża – kierownik zespołu
Marta Machnicka-Hławiczka
Arkadiusz Kulawik
Jacek Mamos
Jakub Steinhoff

Reklama

Istota wynalazku

Wynalazek dotyczy przetwarzania odpadów elastycznych pianek poliuretanowych pochodzących z przemysłu meblarskiego, samochodowego, chłodniczego i budownictwa. Sposób przetwarzania składa się z dwóch etapów. Pierwszy etap polega na mechanicznym zagęszczaniu rozdrobnionych odpadów elastycznych pianek poliuretanowych do odpowiedniej gęstości. W drugim etapie zagęszczone odpady miesza się z liniowym polietylenem niskiej gęstości z ewentualnym dodatkiem kopolimeru metalocenowego etylenu i heksanu. Otrzymaną mieszaninę wprowadza się do wytłaczarki dwuślimakowej z odgazowaniem, gdzie w odpowiedniej temperaturze następuje jej uplastycznienie, pozwalające na otrzymanie jednolitego materiału konstrukcyjnego o założonych właściwościach mechanicznych.

Korzyści

Zagęszczanie mechaniczne rozdrobnionych odpadów pianek poliuretanowych likwiduje problem dozowania, a ich wytłaczanie z liniowym polimerem niskiej gęstości lub tym polimerem oraz kopolimerem metalocenowym etylenu i heksanu eliminuje problem depolimeryzacji. Założono i wykazano, że tego typu dodatki będą miały duże powinowactwo do poliuretanów i będą pełniły rolę modyfikatora. Poliuretany będą zdyspergowane w procesie przetwórstwa w osnowie polimerowej. Nowoczesna technologia przetwarzania mieszanin tworzyw sztucznych pozwala na otrzymanie materiałów o jednolitej strukturze i dobrych właściwościach wytrzymałościowych. Wytworzone materiały mogą znaleźć zastosowanie w produkcji takich wyrobów jak: profile budowlane, panele antywibracyjne i dźwiękochłonne, obudowy urządzeń elektrycznych, maty izolacyjne w obiektach przemysłowych, w środkach transportu oraz obiektach budowlanych, np. halach sportowych.

Potencjał komercjalizacji

Odbiorcami wynalazku mogą być producenci i przetwórcy tworzyw sztucznych, zakłady recyklingu samochodów, użytkownicy wyrobów gotowych. Zastosowanie wynalazku pozwoli na stworzenie nowych miejsc pracy, szczególnie w małych i średnich przedsiębiorstwach. Aspekt ekonomiczny wynalazku dotyczy oszczędności materiałów i surowców naturalnych poprzez wykorzystanie wysokogatunkowych odpadów pianek poliuretanowych pochodzących np. ze zużytych samochodów.

Aspekt ekologiczny i społeczny dotyczy zredukowania ilości odpadów deponowanych na składowiska lub poddawanych utylizacji, co przyczyni się do poprawy efektów ekologicznych, a także do stworzenia nowych miejsc pracy w zakładach zajmujących się recyklingiem i przetwarzaniem odpadów. Ponadto nową technologią zainteresowane będą podmioty, które są prawnie zobowiązane do proekologicznego postępowania ze swymi odpadami i muszą uzyskać określony poziom odzysku i recyklingu wprowadzonych na rynek odpadów.