Zespół:

Dr inż. Monika Gąsiorowska – kierownik zespołu
dr hab. inż. Jacek A. Soroka, prof. ZUT w Szczecinie
mgr inż. Ewa Pawłowska

Istota wynalazku

Dwa objęte konkursem wynalazki opisują nowe metody określania stężenia jonów metali oraz dwa wskaźniki do określania stężenia tych jonów, występujących na przykład w postaci zanieczyszczenia w cieczach lub substancjach rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych lub/i w wodzie. Wynalazki znajdują zastosowanie między innymi przy określaniu czystości rozpuszczalników, jak również wód, w tym przypowierzchniowych, podziemnych czy ścieków. Rozwiązanie według wynalazku pozwala na określanie zawartości jonów metali grup głównych i podocznych (przejściowych) układu okresowego pierwiastków, w tym metali ciężkich często występujących w przyrodzie jako bardzo niebezpieczne zanieczyszczenia. Oba wynalazki znajdują swoje zastosowanie we wszelkiego rodzaju laboratoriach kontroli jakości znajdujących się na przykład przy zakładach wytwórczych, których produkty mogą być zanieczyszczone jonami metali, w tym również ciężkimi. Wynalazki różnią się między sobą rodzajem zastosowanego wskaźnika umożliwiającego detekcję ww. jonów. Jeden selektywnie reaguje na obecność w badanym środowisku tylko metali grup przejściowych i charakteryzuje się bardzo dużą czułością, czyli nawet możliwe jest wykrycie przy jego pomocy bardzo niskich stężeń metali (rzędu ppm). Drugi wskaźnik natomiast jest bardziej uniwersalny, co umożliwia określanie stężeń jonów metali grup przejściowych, ale również głównych układu okresowego pierwiastków.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Obie opisane w wynalazkach metody określania stężenia jonów metali są proste w zastosowaniu oraz tanie we wdrożeniu. Laboratorium chcące zastosować te metody nie potrzebują ponosić dużych nakładów finansowych na specjalistyczny sprzęt. Zaletą rozwiązania jest dokładne i szybkie(krótki czas wykonania) oznaczenia zawartości metalu w rozpuszczalnikach organicznych i w wodzie. Wysoka czułość metod umożliwia oznaczenie nawet śladowych ilości ww. zanieczyszczeń. Metody można wykorzystywać wymiennie w celu weryfikacji uzyskanych wyników, nie zmieniając stanowiska badawczego, co dodatkowo obniża koszty inwestycyjne.

Potencjał komercjalizacyjny

Potencjał komercjalizacyjny obu wynalazków wydaje się być bardzo duży. Rozwiązaniami mogą zainteresować się wszelkiego rodzaju laboratoria, prowadzące oznaczenia stężeń jonów metali w roztworach lub substancjach rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych lub/i w wodzie. Spośród nich można wymienić laboratoria kontroli jakości środowiska w szczególności wód oraz laboratoria kontroli jakości produktów, prowadzące badania pod kątem obecności w nich metali zarówno w pożądanych jak i niepożądanych stężeniach. Dodatkowymi zaletami zwiększającymi potencjał komercjalizacyjny wynalazków jest niski koszt ich wdrożenia oraz prostota i krótki czas wykonywania oznaczeń, co może usprawnić pracę laboratorium oraz zwiększyć jego wydajność.