Konsorcjum w składzie:
prof. dr hab. inż.. Janusz Hermann
dr Joanna Cieślewicz

Istota wynalazku:

Do podstawowych ograniczeń uprawy drzew na terenach zurbanizowanych zaliczyć należy zdegradowanie środowiska glebowego. Gleby tych terenów charakteryzują sią nadmiernym zagęszczeniem, znacznym zasoleniem oraz niedoborem wody. Zdecydowanie najgorsze warunki życia mają drzewa rosnące na stanow8uiskach przyulicznych, gdyż są one narażone na wszystkie czynniki presji środowiska miejskiego. Nadmierna koncentracja chlorków powoduje u roślin między innymi stres osmotyczny, zaburzenia w strukturze komórek i w ich składzie.
Istotą rozwiązania według wynalazku jest rewitalizacja drzew na terenach zurbanizowanych, szczególnie na stanowiskach przyulicznych, poprzez stworzenie mieszaniny która poprzez iniekcje do stref skażonych i stopniowe uwalnianie do podłoża składników pokarmowych oraz równoczesne wprowadzenie materii organicznej i sorpcyjnie czynnych substancji mineralnych, poprawia właściwości retencyjne gruntu i ogranicza straty wody zachodzące na skutek infiltracji, w efekcie wspomagając rewitalizacje strefy korzeniowej drzew. Mieszanina do rewitalizacji według wynalazku charakteryzuje się tym, ze zawiera jeziorne osady denne, lignosulfonian wapnia, wapno podefekacyjne (odpad z produkcji cukru) oraz minerały krzemionkowe i ilaste.
Mieszanina według wynalazku wspomaga rewitalizację drzew na terenach zurbanizowanych, szczególnie na stanowiskach przyulicznych, łagodzi u roślin stres osmotyczny, zaburzenia w strukturze komórek i w ich składzie chemicznym wywołane nadmierna koncentracją chlorków w podłożu. Celem ochrony drzew przed nadmiernym odwodnieniem czy zasoleniem stosowane są iniekcje w strefę korzeniową narażonych drzew, poprawiające właściwości retencyjne gruntu i ograniczające straty wody zachodzące na skutek infiltracji. Zaletą mieszaniny jest stopniowa redukcja zasolenia oraz obniżenie wartości przewodnictwa właściwego.

Potencjał komercjalizacyjny wynalazku:

Metoda według wynalazku oprócz realizacji podstawowych celów jakimi są ochrona drzew przed nadmiernym odwodnieniem i zasoleniem umożliwia także zagospodarowanie jeziornych osadów dennych stanowiących cenne źródło składników pokarmowych dla roślin.
przedsiębiorstwa: „Zieleń Miejska”, ogrodnictwa,
pielęgnacja drzew wzdłuż dróg krajowych
licencje wyłączne