Zespół
prof. dr hab. inż. Marian Dolipski
dr inż. Stanisław Mikuła
dr hab. inż. Piotr Cheluszka
dr inż. Tadeusz Giza
dr inż. Eryk Remiorz
dr inż. Piotr Sobota

Istota wynalazku

Znane mierniki zużycia gniazd bębnów to typowe przyrządy pomiarowe warsztatowe lub szablony wymagające dodatkowo przyrządów mierniczych. Wyniki pomiarów tymi sposobami są obarczone dużym błędem, są pracochłonne i kłopotliwe, zwłaszcza w szczególnie trudnych warunkach eksploatacji w podziemiach kopalń.
Miernik według wynalazku charakteryzuje się tym, że posiada sprzężone układy pomiaru ubytków zużyciowych gniazd bębnów w kierunku obwodowym i w kierunku promieniowym i składa się z półogniw przesuwnych względem siebie samoczynnie oraz poprzeczki , w której osadzony jest przesuwnie trzpień pomiarowy .Poprzeczka ma możliwość przemieszczania i ustalania względem jednego z półogniw przy pomocy nakrętek. Na trzpieniu pomiarowym posiada naniesioną skalę , na przesuwce posiada noniusz a na półogniwach posiada naniesione dwie skale.

Między półogniwami oraz między poprzeczką a trzpieniem pomiarowym posiada wbudowane przetworniki cyfrowe przemieszczeń. W przypadku użycia cyfrowych przetworników z modułem pamięci, pomiar ogranicza się do zapisu cyfrowego wyników, które to wyniki mogą być odczytywane i analizowane w dogodniejszych warunkach.

Zintegrowany miernik według wynalazku umożliwia z dużą dokładnością bezpośredni pomiar ubytków zużyciowych gniazd bębnów w kierunku obwodowym i w kierunku promieniowym jednocześnie w jednym cyklu pomiarowym. Ponadto pozwala w szybki i prosty sposób uzyskać kompletną informację o stopniu zużycia bębnów łańcuchowych. Taki zintegrowany wynik pomiaru daje pełną podstawę przy podejmowaniu decyzji w warunkach eksploatacyjnych co do dalszego użytkowania bębnów łańcuchowych.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Przyrząd według wynalazku pozwala na uzyskanie w jednym cyklu pomiarowym` pełnych i prawidłowych wyników pomiaru przy minimalnym czasie pomiaru. Przyrząd może być stosowany w toku eksploatacji oraz podczas pomiarów kontrolnych w procesie produkcji bębnów.

Wykorzystanie miernika ubytków zużyciowych według wynalazku nie wymaga wysokich kwalifikacji osób dokonujących pomiaru. Jego konstrukcja pozwala na bezpośredni odczyt wielkości ubytków zużyciowych i zapewnia pełny obiektywizm pomiaru. Ocena wyników pomiarów jest podstawą oceny dokładności wykonania gniazd bębna w fazie jego produkcji oraz sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji o wycofaniu bębna z eksploatacji bądź jego dalszym użytkowaniu podczas użytkowania przenośnika zgrzebłowego.

Wykorzystanie w praktyce miernika ubytków zużyciowych sprzyja polepszeniu warunków bezpieczeństwa pracy ludzi oraz pozwala na bardziej racjonalną gospodarkę wyposażeniem układów transportu urobku w kopalniach.

Potencjał komercjalizacji

Przedstawione rozwiązanie jest innowacyjnym w stosunku do obecnie stosowanych przyrządów pomiarowych. Pozwala na wykonanie w możliwie prosty sposób i dużą dokładnością pomiarów gniazd bębnów przenośników zgrzebłowych w warunkach eksploatacyjnych kopalń. Potencjalnymi producentami przyrządu pomiarowego mogą być zarówno mali jak i średni przedsiębiorcy, a użytkownikami producenci i użytkownicy przenośników zgrzebłowych.