Zespół
Marzena Fejdyś
Marcin Łandwijt
Wojciech Błaszczyk
Iwona Kucińska-Król
Marcin H. Struszczyk
Joanna Błaszczyk
Grażyna Grabowska
Wiesław Habaj
Paweł Podgórzak
Wiesław Stępniak
Włodzimierz Szuflita


Istota wynalazku

Hybrydowy hełm kulo- i odłamkoodporny, przeznaczony dla funkcjonariuszy służb nadzorowanych przez MSW, powstał jako rezultat projektu kluczowego „Nowoczesne balistyczne ochrony osobiste oraz zabezpieczenia środków transportu i obiektów stałych wykonane na bazie kompozytów włóknistych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Hybrydowy hełm balistyczny składa się z następujących elementów:
- czerepu hybrydowego wraz z opaską krawędziową,
- wyposażenia wewnętrznego służącego do zamocowania hełmu na głowie i tłumienia energii uderzenia, zbudowaneg z:
systemu mocującego z funkcją kontrolowanego wypięcia, umożliwiającego dopasowanie hełmu do głowy użytkownika i ustalenie wysokości noszenia;
systemu amortyzującego służącego do tłumienia energii uderzenia i ograniczającego skutek ugięcia czerepu w miejscu trafienia pociskiem lub odłamkiem
- zewnętrznego pokrowca maskującego.
Hybrydowy hełm balistyczny chroni głowę użytkownika przed pociskami małokalibrowej broni strzeleckiej oraz odłamkami i uderzeniami mechanicznymi od linii brwi do góry, z boku od ucha za kością potyliczną, z tyłu od potylicy w kierunku szczytu głowy. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono, iż zapewnia on odporność balistyczną określoną klasą: kuloodporności K2 wg PN-V-87001:2011 oraz IIIA wg NIJ Standard 0108.01, a także odłamkoodporności (V50 – prędkość pocisku, przy której prawdopodobieństwo przebicia materiału wynosi 50%) na poziomie 720 m/s wg NATO STANAG 2920. Dodatkowo hybrydowy hełm balistyczny spełnia wymagania normy NIJ Standard 0106.01 w zakresie kuloodporności:
- klasa II (pocisk 9 mm Parabellum FMJ o masie 8 g i prędkości uderzenia V=358+_15m/s),
- klasa IIIA (pocisk 9 mm Parabellum FMJ o masie 8 g i prędkości uderzenia V=426+-15m/s, zgodny z NIJ Standard 0108.01).
Hełm zachowuje swoje właściwości ochronne i użytkowe w zakresie temperatur od -40oC do +50oC.


Reklama

W konstrukcji hybrydowego hełmu zastosowano innowacyjne rozwiązanie w postaci hybrydowego kompozytu mające na celu zapewnienie wyrobowi właściwości użytkowych na poziomie wyższym niż w przypadku hełmów dotychczas stosowanych przez jednostki operujące w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego. W celu wytworzenia hełmu zastosowano surowce balistyczne najnowszej generacji i opracowano kompozyt składający się z preimpregnatu paraaramidowego oraz polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (UHMWPE). Zastosowanie takiego układu materiałowego w konstrukcji hełmu pozwoliła na opracowanie wyrobu charakteryzującego się wyższą odpornością balistyczną V50 i niższymi wartościami ugięcia w stosunku do hełmu wykonanego z jednorodnego kompozytu aramidowego. Jednocześnie takie rozwiązanie materiałowe pozwala na25% obniżenie kosztów materiałowych wyrobu projektowanego w stosunku do hełmu, który wykonany byłby z jednorodnego droższego materiału, jakim jest UHMWPE.

Reklama

Badania użytkowe i eksploatacyjne pokazały, iż opracowane rozwiązanie w zakresie balistycznych ochron głowy podwyższa sprawność psychofizyczną bezpośrednich użytkowników, a tym samym powoduje wzrost poziomu niezawodności ich działań operacyjnych.

Korzyści

Opracowanie hełmu balistycznego pod względem konstrukcyjno - użytkowym odpowiada najnowocześniejszym rozwiązaniom światowym w zakresie walorów ergonomicznych, balistycznych i psychomotorycznych. Przedmiotowy wyrób jest wysoce użyteczny z punktu widzenia czynników społecznych i gospodarczych, a przede wszystkim przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa polskich funkcjonariuszy i zmniejszenia ryzyka narażenia zdrowia i życia człowieka na skutki użycia broni palnej. Innowacyjność rozwiązania polega na: obniżeniu masy hełmu przy jednoczesnym wzroście jego odporności balistycznej, optymalizacji kształtu czerepu, co umożliwia właściwą eksploatację i obsługę najnowszej techniki policyjnej, konstrukcji wyposażenia wewnętrznego w postaci systemu „poduszek" zapewniającej dopasowanie hełmu do kształtu głowy przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej zdolności amortyzacji. Opracowana technologia jest co najmniej neutralna dla środowiska (minimalizacja emisji zanieczyszczeń, zużycia materiałów, możliwość recyclingu). Opracowany hełm nagrodzono:
1. Złotym Medalem na Międzynarodowej Wystawie Innowacji IWIS w Warszawie w 2012;
2. Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie 2013 r.

Potencjał komercjalizacji

Potencjał komercjalizacyjny rozwiązania został oszacowany w procesie wyceny technologii metodą zaktualizowanych przepływów pieniężnych (DCF) na podstawie prognozowanego wpływu z opłaty licencyjnej. W ramach wyceny eksperckiej określono wielkość potencjalnego rynku na minimum 1000 szt/rocznie, co przenosi się na zysk o wartości minimum 106 tys. PLN.

Opracowana nowa technologia została zakupiona i wdrożona przez jedno z polskich przedsiębiorstw.