Zespół:

dr inż. Tomasz Szydło
mgr inż. Karol Grzegorczyk
mgr inż. Kornel Skałkowski
prof. dr hab inż. Krzysztof Zieliński

Istota wynalazku

Przedmiotem wynalazku jest sposób i system do automatycznej analizy danych pochodzących ze zdalnych urządzeń pomiarowych. Dostępne systemy analizy danych pomiarowych nakierowane są bardziej na prezentację wyników niż ich analizę. Ich wadę stanowi możliwość definiowania jedynie prostych warunków generowania powiadomień jak na przykład przekroczenie zadanej wartości. Dodatkowo nie posiadają one mechanizmów poprawiających skalowalność, takich jak agregacja zdarzeń prostych do zdarzeń złożonych i nie umożliwiają definiowania dowolnych reguł przetwarzania bazujących na zdarzeniach.
Sposób i system analizy danych wg wynalazku charakteryzuje się dodatkowym serwerem zawierającym program użytkowy dokonujący korelacji, agregacji i klasyfikacji danych pomiarowych pozyskanych ze zdalnych urządzeń pomiarowych za pomocą sieci komputerowej. Proces wykonywania pomiarów i analizy ich wyników jest nadzorowany z wykorzystaniem urządzenia komputerowego połączonego z dodatkowym serwerem za pomocą sieci. Użytkownik za pomocą urządzenia komputerowego może zmieniać reguły analizy danych.

Rozwiązanie wyróżnia się tym, że dane pochodzące z urządzeń pomiarowych są wstępnie agregowane i korelowane według reguł przetwarzania zdefiniowanych przez operatora za pomocą urządzenia komputerowego, przyczyniając się do redukcji czasu potrzebnego do późniejszej analizy danych pomiarowych oraz zwiększenia jakości procesu monitorowania. Innowacyjnymi cechami urządzenia są także: możliwość zmiany reguł analizy danych urządzenia w trakcie procesu pomiarowego, możliwość przesyłania raportów z analizy danych do użytkownika za pomocą usług sieciowych oraz składowanie wyników analizy danych na dedykowanym serwerze.

Korzyści z zastosowania wynalazku

Z problemem natłoku danych pochodzących z urządzeń pomiarowych można zetknąć się w wielu różnych dziedzinach życia, np. w systemach monitoringu ruchu drogowego czy stanu zdrowia. Skala tego typu systemów jest obecnie na tyle duża że uniemożliwia analizę danych generowanych przez te systemy przez człowieka w rozsądnym czasie. Wynalazek opisany w zgłoszeniu patentowym rozwiązuje powyższy probierń poprzez dodanie do infrastruktury monitoringu dodatkowego serwera z programem użytkowym do analizy danych. Serwer ten analizuje dane poprzez:
- wykrywanie korelacji pomiędzy pomiarami (np. wyznaczenie aktualnego trendu pomiarów),
- agregację pomiarów (np. obliczenie średniej),
- klasyfikację pomiarów (np. poprawny/nietypowy).

Wynalazek odznacza się także tym że w.w. reguły analizy danych mogą być dynamicznie modyfikowane w trakcie działania urządzenia, a wyniki analiz są składowane na dedykowanym serwerze i dostarczane do urządzenia komputerowego użytkownika.

Potencjał komercjalizacyjny

Przewiduje się, że w roku 2020 będzie 50 miliardów urządzeń podłączonych do sieci komputerowej tworząc Internet Rzeczy. Będą to zarówno komputery, telefony komórkowe ale również pralki, lodówki i różnego rodzaju bezprzewodowe sensory zlokalizowane w domach i miastach. Urządzenia te będą miały za zadanie wspomagać ludzi w ich codziennym życiu. Analiza i korelacja dużej ilości danych pochodzących z tych urządzeń jest zadaniem trudnym ale zastosowanie zgłoszonego wynalazku pozwoli na zautomatyzowanie tego procesu i możliwość zmiany reguł przetwarzania danych w trakcie działania systemu.
Innym, równie obiecujący obszarem komercjalizacji wynalazku są systemy telemedyczne, które cieszą się rosnącą popularnością. Głównym tego powodem jest starzejące się społeczeństwo w krajach Europejskich. Zastosowanie wynalazku w tej klasie systemów ma szereg zalet i pozwoli na: -zwiększenie efektywności terapii dzięki dostępności aktualnych danych o stanie pacjenta,
- nadzór nad procesem leczenia pacjenta poza środowiskiem szpitalnym,
- bieżącą ocenę procesu leczenia,
możliwość dynamicznej zmiany procesu leczenia i zastosowanej terapii.