Co można uzyskać dzięki wynalazkowi

Reklama

Opracowana w PIMR technologia umożliwia zbiór pokosu i formowania bel biomasy w sposób ciągły, to jest bez konieczności zatrzymania pojazdu gąsienicowego, który porusza się w terenie podmokłym i grząskim. Z przodu pojazdu zamocowany jest podbieracz biomasy (trzciny, trawy turzycowate itp.), którym przesuszony pokos w całości jest zbierany ze ścierniska, a następnie systemem przenośników jest przenoszony do zbiornika zasypowego i dalej do pracującej w sposób cykliczny prasy zwijającej biomasę w okrągłe bele, które pozostawia się w terenie. Opracowana w PIMR technologia umożliwia zbiór skoszonej biomasy w całości i do tego w sposób ciągły - dzięki temu zapewnia optymalna pracę silnika pojazdu gąsienicowego co zarówno wpływa na poprawę efektywności poruszania się pojazdu w trudnym, często bardzo grząskim i pokrytym warstwą wody terenie jak i na zmniejszenie emisji szkodliwych dla środowiska naturalnego zanieczyszczeń (NOx, COx) w spalinach związanego z hamowaniem zestawu pojazdów gąsienicowych a więc ich zatrzymaniem a następnie ruszaniem. Zbiór skoszonych trzcin i traw a następnie ich transport poza obszar objęty środowiskową ochroną jest wymogiem prowadzenia prac porządkowych na terenach parków narodowych i obszarów Natura 2000 związanych z ochroną miejsc lęgowych ginących gatunków ptaków.

Istota wynalazku

Zespół pojazdów gąsienicowych jest przystosowany do zbioru pokosu i formowania okrągłych bel biomasy w następujący sposób: na wysięgniku roboczym (patent PL 220264), z przodu pojazdu gąsienicowego, jest zawieszony lekkiej konstrukcji podbieracz, który służy do zbierania pokosu i jego przemieszczania na system przenośników taśmowych zamontowanych na podwoziu pojazdu gąsienicowego.
Zebrany w całości pokos z przenośników taśmowych jest transportowany na przyczepę gąsienicową na której podwoziu znajdują się połączone w całość zbiornik zasypowy dla magazynowania i cyklicznego podawania biomasy oraz korpus prasy, która w sposób cykliczny formuje biomasę w sprasowane okrągłe bele.
Patent stanowi element zintegrowanej technologii koszenia trzcin, traw na podmokłych terenach, pozostawienia pokosu celem przesuszenia i wysiania na ściernisku, zbioru w całości pokosu i transport biomasy w sposób, który nie powoduje żadnej degradacji dla objętych ochroną bagnistych terenów parków narodowych i obszarów Natura 2000. Cechą charakterystyczną pojazdów gąsienicowych opracowanych w PIMR jest niezależny napęd, przy użyciu hydrostatycznych silników, gąsienic typu delta, które nie deformują i nie dewastują podłoża jak robią to gąsienice ratraków przystosowanych w Polsce do koszenia i transportu biomasy.
Opracowana metoda wpłynie na poprawę ekonomiczności i efektywności poruszania się zespołu pojazdów gąsienicowych w terenie, pozwoli też na zredukowanie szkodliwej emisji gazów do środowiska naturalnego, bowiem silnik pojazdu gąsienicowego pracuje w sposób ciągły w zakresie nominalnych prędkości obrotowych, a więc prowadzone zabiegi zbioru i formowania bel nie wymagają zatrzymania zespołu pojazdów gąsienicowych, celem pozostawienia sprasowanej okrągłej beli biomasy w terenie.


Potencjał komercjalizacji

Skonstruowany w PIMR i zbudowany pierwszy model/prototyp zespołu pojazdów służy do testowania i funkcjonalnego sprawdzenia różnego typu nowych modułów, narzędzi czy też podzespołów, które opracowano dla potrzeb prowadzenia zabiegów ochronnych w bagnistym terenie. Zbudowane moduły wymagają dalszych prac konstrukcyjnych i stosownych prób terenowych kolejnych prototypów. Wdrożenie do produkcji nowej wersji lekkich i niezawodnych pojazdów gąsienicowych, opracowanych na podstawie zespołu badawczego pojazdów gąsienicowych PIMR , pozwoli na efektywne prowadzenie zabiegów ochronnych bez powodowania dewastacji środowiska przez ratraki indywidualnie przystosowane przez rolników do koszenia trzcin i traw.